Follow up na 12 maanden

  • Events registreren: dood, myocardinfarct, opname, CABG, re-PCI (TVR, TLR) Major bloeding 
    (> 2 punten Hb daling, interventie)
  • BMI, buikomvang, LDL, roken, glucose, medicatie
  • Zijn de gestelde doelen ten aanzien van risicofactoren behaald?
  • Aandacht voor psychische symptomen

Zorg door de eerste lijn
Na 12 maanden zorg komt er zorg door de eerste lijn: huisarts en praktijkondersteuner huisarts (POH). Indien nodig gedeelde zorg met AP/cardioloog. Er wordt een individueel zorgplan opgesteld met afspraken over zorg en zelfmanagement. Zo is duidelijk waar naar toe gewerkt gaat worden en wat het aandeel is van de zorgverlener(s) en de patiënt zelf.