Voorwoord

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland. Het aantal patiënten met chronische hart- en vaatziekten neemt toe. Eind 2011 heeft de NVVC het kwaliteitsproject Connect opgericht om regionaal de organisatie rondom patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren. Dit door informatie te delen, te zorgen voor een goede registratie en door het geven van voorlichting. Als eerste thema is gekozen voor het Acuut Hartinfarct. In april 2012 is het project van start gegaan met een landelijke kick-off. Ondertussen lopen ook de nieuwe projecten Connect Atriumfibrilleren en Connect Hartfalen.

De NVVC als vereniging is actief bezig om allied professionals bij de vereniging te betrekken omdat zij een waardevolle toevoeging voor de cardiologie zijn. Allied professionals zijn verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA). De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) stelt elk jaar kwaliteitsgelden beschikbaar aan de wetenschappelijke verenigingen voor het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten.

Bij de SKMS is het project “Connect blauwdruk voor post acute opname polikliniek (post ACS) door allied professionals” ingediend en goedgekeurd.

De NVVC wil, als onderdeel van Connect, een blauwdruk post-infarct polikliniek door allied professionals of een gespecialiseerd verpleegkundige opstellen. Doel hiervan is enerzijds de zorg ná het infarct te optimaliseren en anderzijds een betere registratie van kwaliteitsitems mogelijk te maken. Door deze professionals volgens de nieuwe procedure in te zetten wordt een systematische protocollaire aanpak verkregen die kwaliteit van zorg meetbaar kan weergeven. Daarnaast zal verwijzing naar hartrevalidatie verbeteren en krijgt het verhogen van kennis bij patiënten meer aandacht. We hebben bewust gekozen om naast de allied professional ook de gespecialiseerd verpleegkundige te noemen. Met name in kleine ziekenhuizen of in ziekenhuizen die een postinfarct polikliniek willen starten, is er vaak nog geen allied professional. Door ook de gespecialiseerd verpleegkundige te betrekken hopen we de weg te openen voor mensen die de opleiding willen gaan volgen en in de tussentijd willen starten met een post-infarctpolikliniek.

De NVVC heeft in juli 2014 een inventarisatie uitgevoerd. Deze vragenlijst is verstuurd naar alle Connect regio’s om zo een beeld te verkrijgen van de mate waarin de post ACS zorg en de (regionale) samenwerking is georganiseerd. Aansluitend is op 3 oktober 2014 een kick-off voor het project “Connect blauwdruk voor post acute opname polikliniek door allied professionals” georganiseerd. Sprekers uit vier ziekenhuizen hebben tijdens deze bijeenkomst een beeld gegeven hoe de post-infarct poli’s in hun ziekenhuizen zijn opgezet. Ook heeft De Hart&Vaatgroep een presentatie gehouden. Na de kick-off is een werkgroep samengesteld (zie bijlage 1). Deze is onder leiding van dr. Karin Arkenbout enkele malen bijeen gekomen en heeft dit document opgesteld.

Dit document is geschreven voor geïnteresseerden die het postinfarct traject vanuit hun ziekenhuis willen opzetten of optimaliseren. NVVC Connect heeft een blauwdruk opgezet, om zo een standaard opzet te creëren die voor iedereen toe te passen of aan te passen is.

>>Download de blauwdruk als PDF