Eerste NVVC Connect Magazine is uit

 

Op de bladzijden 6 en 7 van deze Connect Magazine vindt u een impressie van een aantal startbijeenkomsten - zogeheten kickoffs - van NVVC Connect. Wat me daaraan opvalt is dat de leden van de regionale teams nadrukkelijk samen zichtbaar willen zijn. Gezamenlijk hebben ze zich laten fotograferen, met de samenwerkingsovereenkomst die ze even tevoren hebben ondertekend. Ze zijn niet alleen samen zichtbaar, maar ook zichtbaar sámen. Zichtbaarheid lijkt een kernwaarde in de wereld waarin we leven. Van ons als medisch professionals wordt ook zichtbaarheid verlangd: we moeten inzichtelijk maken wat we doen en hoe we dat doen. Een gerechtvaardigde eis, want zeker in tijden van schaarste moeten we laten zien dat het geld dat naar de zorg voor hart- en vaatziekten gaat - en dat is zeker twintig tot dertig procent van het totale budget voor zorg - goed wordt
besteed. 

Samen zichtbaar is een motto van NVVC Connect, het project dat we in 2012 zijn gestart om de zorg voor patiënten met een cardiologisch ziektebeeld te verbeteren. De komende jaren richten we ons in het bijzonder op het acuut hartinfarct. Wat al is bereikt, is goed zichtbaar: in vijftig jaar is de sterfte van veertig procent teruggebracht tot 2.5 procent.
De aanpak van Connect berust op drie pijlers: verbetering van de organisatie, de inhoud én de registratie van onze zorg. We komen dan niet alleen tegemoet aan de maatschappelijke wens van meer zichtbaarheid, maar maken ook voor onszelf inzichtelijk wat we doen. Arnoud van ‘t Hof vertelt in dit magazine hoe een goede dataregistratie bijdraagt aan betere kwaliteit van zorg. De Alkmaarse verpleegkundig specialisten Esther Zwaan en Annet Bos-Schaap laten zien hoe zij dat in de praktijk doen.

Registratie is ook de basis voor goed wetenschappelijk onderzoek. In Leeuwarden brengt promovendus Thijs Velders in samenwerking met LUMC en MCA aan de hand van registraties de regionale verschillen in dotter-hartinfarctzorg in kaart. Over twee tot drie jaar worden de resultaten verwacht. Registratie door deze drie ziekenhuizen bracht eerder al aan het licht dat er twee keer zoveel vrouwen als mannen overlijden aan een acuut hartinfarct (zie blz. 9). Willen we de sterfte terugdringen, dan dient er dus meer aandacht te komen voor betere herkenning van klachten bij patiënten. 

victor umansGoed registeren kost echter tijd. Dat kunnen u en ik er niet ‘bij’ doen. Er moeten registratieverpleegkundigen voor komen en het is helder dat dit alleen kan als we daar de middelen voor krijgen. In de VS hebben ziekenhuizen uit extra budget registratieverpleegkundigen kunnen aanstellen. Daardoor neemt tweederde van de ruim drieduizend ziekenhuizen inmiddels deel aan de cardiologieregistratie van de Amerikaanse NCDR. De ideale structuur voor kwaliteitsverbetering is eerst inzichtelijk maken wat je doet en pas dan met elkaar de vergelijking aangaan. Met NVVC Connect willen we dat proces op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau stimuleren. Uitgangspunt daarbij is de sterke keten die in dit magazine zichtbaar wordt.

Victor Umans,
voorzitter NVVC