Nieuwsbrief - 25 september 2019


De Connect Nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal.
U kunt zich hier Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..   

NVVC Connect Nieuwsbrief 25 september 2019

Inhoud190606 illustratie

             • Connect op de agenda
             • Herijking programmaplan voor de volgende fase van Connect
             • Handreiking 'Implementatie Juiste zorg op de juiste plek'
             • Screening bij Atrium Fibrilleren:een inventarisatie
             • Nieuwe CVRM richtlijn
             • Connect laat zien wat er gebeurt onder de vlag van Connect
             • Subsidiemogelijkheden voor Connect regio’s: ZonMw-programma JZOJP
             • Connect werkt samen met Universiteit Maastricht aan uitbreiding Ziektelastmeter: doet uw huisartsenpraktijk mee?
             • Hartstichting start pilot ter vroege herkenning hartfalen
Nieuwsbrief Connect
Voor u ligt de Connect nieuwsbrief van het derde kwartaal van 2019. Connect zet zich in voor de beste zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. De juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. In de afgelopen periode hebben weer veel ontwikkelingen plaatsgevonden, met onder andere: de herijking van het programmaplan voor de volgende fase van Connect, een inventarisatie van de screening bij AF, de nieuwe CVRM richtlijn en vermeldingen op verschillende websites. Daarnaast vinden binnenkort de Connected meetings ACS en AF/HF plaats en zal begin 2020 het Connect congres worden georganiseerd! 


Connect op de agenda:

 • Op 7 en 8 november zal het NVVC-najaarscongres plaatsvinden
  in Congrescentrum Papendal te Arnhem

 • Connect organiseert begin 2020 een congres,
  datum wordt later bekend gemaakt!

 • Connected ACS: 30 oktober van 15:00 tot 18:00 uur
  in het Holland Heart House te Utrecht

 • Connected AF/HF: 14 november van 17:00 tot 20:00 uur
  in het Holland Heart House te Utrecht

 • Kick-off Ede Atriumfibrilleren: 4 december 2019

Wilt u zich aanmelden voor één van de Connected bijeenkomsten?
Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Herijking programmaplan voor de volgende fase van Connect

De afgelopen jaren is er onder de vlag van Connect veel werk verzet om de regionale, transmurale zorg voor hartpatiënten te gaan organiseren. Vele regio’s zijn met hun regiopartners aan de slag gegaan om voor de aandoeningen Hartfalen, ACS en/of Atrium Fibrilleren een optimaal regionaal zorgprogramma op te tuigen. Daar is Connect ontzettend trots op: zoveel enthousiasme en energie, allemaal om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. De verwachting is dan ook dat eind 2019 het merendeel van de regio’s bezig zijn met regionale zorg voor hartpatiënten. 

Ondertussen is opgemerkt dat er knelpunten zijn om deze zorg goed te kunnen implementeren: zo is een adequate financiering vaak een hobbel of probleem, is het lastig om te kunnen evalueren omdat de informatiesystemen niet goed op elkaar aansluiten of soms is er te weinig draagvlak. Het is de wens van Connect om na de aanjaagfase van de afgelopen periode, regio’s gerichter te kunnen gaan helpen om deze knelpunten te beslechten. Daartoe is Connect de afgelopen periode aan de slag gegaan met een nieuw programmaplan voor 2020 – 2025.

In 2020 – 2025 gaan wij ons richten op de Juiste Zorg op de Juiste Plek en willen we de regio’s concreet handvatten kunnen bieden om dit regionaal vorm te kunnen geven. Ook willen we voor de regio’s een spreekbuis zijn om gedeelde problemen goed te adresseren. Begin 2020 wordt ons nieuwe programmaplan gepresenteerd.

Wilt u ondertussen meer informatie?
Neem dan contact op met Ingrid van der Gun, programmamanager Connect, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Handreiking 'Implementatie Juiste zorg op de juiste plek'

Om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland te garanderen, terwijl de complexiteit ervan toeneemt en het daarvoor beschikbare budget niet, moeten we ons heroriënteren op de inrichting van die zorg. Het inschakelen van professionals in een netwerk rondom de patiënt die zorg aanbieden, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis, wordt gezien als een goede methode om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit wordt aangeduid als: Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Gemakkelijker gezegd dan gedaan, hoe moet je dat nu doen?
Om u hierbij te helpen is de Handreiking Implementatie `Juiste zorg op de juiste plek’ uitgebracht door de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging. De Handreiking die tot stand kwam onder voorzitterschap van Marcel van der Linde werd op 18 september aangeboden aan minister Bruins. De NVVC wil hierbij Marcel van der Linde hartelijk danken voor zijn inzet en complimenteren met het resultaat.
De handreiking geeft handvatten en adviezen voor het opzetten van JZOJP projecten met een stappenplan, om van idee tot uitvoering te komen. Ook wordt inzicht gegeven in de financiële onderbouwing van deze projecten. Het accent ligt op de samenwerking tussen huisarts en medisch specialist en is daarmee van waarde voor de projecten die met behulp van NVVC Connect worden geïnitieerd.

Bert van Rossum
Voorzitter NVVC


Screening bij Atrium Fibrilleren: een inventarisatie

Screening van patiënten op de aanwezigheid atriumfibrilleren wordt –conform de aanbevelingen in de ESC AF-richtlijn- in een aantal regio’s in Nederland al gedaan en op dit moment lopen er tevens verschillende studies. De opbrengst van de verschillende screeningsinitiatieven in Nederland loopt uiteen van 0,7-1,6%, met name afhankelijk van de gekozen patiëntengroep die gescreend wordt, de duur en het aantal screeningsmomenten per patiënt. Op het afgelopen ESC-congres werd de Nederlandse multicenter studie D2AF gepresenteerd (door hoofdonderzoeker Steven Uittenbogaart) waar totaal 96 huisartsenpraktijken aan deelnamen. Uit dit onderzoek bleek echter dat extra aandacht voor AF-screening (o.a. met een 2-weeks Holter) bovenop standaard uitgevoerd cardiovasculair risicomanagement versus standaard uitgevoerd cardiovasculair risicomanagement in de dagelijkse huisartsenpraktijk niet leidde tot een duidelijk hogere opbrengst van nieuw ontdekt AF (diagnostic yield), respectievelijk 1,6% versus 1,5%. Een posterpresentatie op het ESC-congres van een monocenter studie uitgevoerd op de polikliniek Geriatrie van het Noord-West Ziekenhuis in Alkmaar (hoofdonderzoekers René Jansen en Lennaert Zwart) toonde echter een opbrengst van maar liefst 4% nieuw ontdekt AF d.m.v. 2-4 screeningsmomenten bij een groep geriatrische patiënten met een leeftijd rond de 75 jaar. Deze resultaten zijn ongeveer in lijn met de resultaten van de vorig jaar op het ESC-congres gepresenteerde STROKE STOP 2 studie uitgevoerd in Denemarken bij patiënten van 75 en 76 jaar, met 3,6% nieuw ontdekt AF bij patiënten met tevens een verhoogd NT-proBNP. Het is dan ook van belang om te kijken naar het optimaliseren van de verschillende screeningsmethoden, o.a. uitvoerbaarheid en (kosten-)effectiviteit, en deze toe te passen bij de juiste doelpopulatie.

Connect heeft een inventarisatie laten uitvoeren wat er onder de regio’s van Connect gebeurt rondom screening bij AF: welke projecten lopen er? Zijn deze wel of niet ingebed in het regionale zorgprogramma? Vervolgens is er een knelpuntenanalyse uitgevoerd: waar loopt men tegen aan om een project op te starten, maar ook: waar zou een goed screeningsproject aan moeten voldoen op medisch-inhoudelijk vlak maar ook op de organisatie van zorg. Dit project is uitgevoerd door een masterstudent Biomedische Wetenschappen onder begeleiding van het Connect AF team, te weten Martin Hemels, Robert Tieleman en Ingrid van der Gun.

Uit het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan:
1) Toets het opgestelde kader in de praktijk in een Connect AF regio en meet resultaten;
2) Monitor huidige onderzoeken en pilots naar screening voor AF en communiceer uitkomsten;
3) Vergroot bewustzijn voor AF door het ontwikkelen van informatiemateriaal,
een scholingsprogramma en het blijven agenderen
4) Lobby voor vergoedingen (financieel en materieel) bij zorgverzekeraars en onderzoek de kosten en baten rondom screening AF, middels een volgend onderzoek.

Vervolg
Connect is voornemens binnen gemotiveerde Connect regio’s AF-screeningsprogramma’s te faciliteren en/of te optimaliseren, waarbij het opgestelde kader en aanbevelingen worden meegenomen. Het is belangrijk praktijkervaring op te doen wat zal leiden tot een goede praktische handleiding voor andere regio’s van Connect. Als u hierin mogelijk geïnteresseerd bent en hier meer over te weten wil komen kunt dit bij ons kenbaar maken.
Verder vindt u hier een link naar de scriptie met daarin het ontwikkelde kader en de aanbevelingen van het onderzoek.


Nieuwe CVRM richtlijn

In april 2019 is de herziening van de multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) verschenen. Deze richtlijn is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). De richtlijn biedt meer mogelijkheden om patiënten persoonsgericht te behandelen en is bedoeld om de besluitvorming in de praktijk te ondersteunen.
Klik hier voor meer informatie over de nieuwe CVRM richtlijn 


Connect laat zien wat er gebeurt onder de vlag van Connect

Connect is met een mooi interview over wat we doen en welke knelpunten er ervaren worden geplaatst op de website van het Ministerie van VWS over De Juiste Zorg op de Juiste plek. Een mooi podium voor Connect!

Daarnaast staat Connect als een goed voorbeeld op de website van de Federatie van Medisch Specialisten en ook op de website van Netwerkzorg Nederland.


Subsidiemogelijkheden voor Connect regio’s: ZonMw-programma JZOJP

ZonMw is van start gegaan met het programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ van ZonMw voor startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden. De subsidieregeling bestaat uit 4 instrumenten: de Startimpuls, de Regio-impuls, de Uitvoeringsimpuls en de Voucher.

Klik hier voor meer informatie


Connect werkt samen met Universiteit Maastricht aan uitbreiding Ziektelastmeter: doet uw huisartsenpraktijk al mee?
Samen naar gepersonaliseerde zorg voor mensen met hartfalen

Namens de Universiteit Maastricht willen wij graag een oproep doen om deel te nemen aan de evaluatie van de Ziektelastmeter. Dit is een uitbreiding naar hartfalen, COPD, astma en diabetes van de Ziektelastmeter COPD, waar u misschien al bekend mee bent. De Ziektelastmeter meet en visualiseert de ervaren ziektelast zodat gepersonaliseerde zorg geleverd kan worden aan iemand met één of meer chronische aandoeningen. De Ziektelastmeter is voornamelijk een communicatietool om de ervaren ziektelast van chronisch zieken bespreekbaar te maken in de huisartspraktijk. Het is belangrijk dat dit instrument geëvalueerd wordt, vandaar deze oproep.

Voor wie?
Deze oproep is bedoeld voor huisartsen en/of praktijkondersteuners die willen deelnemen aan een gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van de Ziektelastmeter. De studie duurt van 1 oktober 2019(inclusie tot 1 april 2020) t/m 1 oktober 2021). In de interventiegroep kunnen praktijken deelnemen die gebruikmaken van MicroHis – de Ziektelastmeter is in dit systeem ingebouwd. In de controlegroep kunnen praktijken deelnemen die geen toegang hebben tot MicroHis.

Wat wordt verwacht van deelnemende praktijken?

 • Het werven van 5-10 patiënten en deze online aanmelden
 • Interventie: de Ziektelastmeter bij deze patiënten gebruiken tijdens elk consult
 • Controle: de reguliere zorg blijven geven
 • Het invullen van een korte vragenlijst

Aanmelden en meer informatie
Wilt u deelnemen, ga dan naar www.ziektelastmeter.nl en vul linksboven uw gegevens in.

Er wordt dan zo snel mogelijk telefonisch contact met u opgenomen om het onderzoek verder toe te lichten.

Vragen? Neem contact op met Lotte Keijsers (promovendus Ziektelastmeter Hartfalen)

via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 043 388 28 36.


Hartstichting start pilot ter vroege herkenning hartfalen

Mensen met symptomen van hartfalen eerder in beeld brengen bij de huisarts. Dat is het doel van de pilot die dit najaar op initiatief van de Hartstichting start. Door de diagnose hartfalen eerder te stellen, kan de onderliggende oorzaak eerder worden opgespoord en de behandeling sneller worden gestart. Zo kunnen mensen hun levenskwaliteit langer behouden. Bij de pilot krijgen 30.000 mensen in de leeftijd van 65 tot 80 jaar een brief thuisgestuurd met informatie over hartfalen en het advies om bij symptomen van hartfalen een afspraak te makenbij de huisarts. De Hartstichting heeft de Commissie Hartfalen Eerder Herkennen samengesteld met naast ervaringsdeskundigen ook leden van de Connect-HF projectgroep. Met deze commissie bereidt de Hartstichting zich voor op een grotere campagne in 2020.
Lees hier alles over de pilot van de Hartstichting 


Tot slot...
Heetf u ideeën of opmerkingen voor Connect?
U kunt terecht bij Ingrid van der Gun (programmamanager Connect)of bij Ilse Verstraaten (projectcoördinator Connect).


Connect Nieuwsbrief - Archief

NVVC Connect Nieuwsbrief juni 2019

NVVC Connect Nieuwsbrief Q4 2018

NVVC Connect Nieuwsbrief Q2-3 2018

NVVC Connect Nieuwsbrief Q1 2018