NVVC Connect

NVVC Connect Nieuwsbrief 25 mei 2020

Inhoud

  • Connect zoekt bestuursleden voor de komende programmaperiode
  • Proefimplementatie Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst
  • Geslaagde 15e kick-off Hartfalen in regio West-Brabant!
  • Nieuws van de Beroepsbelangen commissie van de NVVC:
    tijdelijke versoepeling regelgeving zorg op afstand vanwege COVID-19
  • Verzoek tot kennisdeling rondom COVID-19
  • Oproep voor HF poli’s: inventarisatie aanbod telebegeleiding hartfalen
  • Webinar 25 mei: Telebegeleiding bij hart-, vaat-, en longziekten

Nieuwsbrief Connect


Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2020, voor u allen een bijzonder lastige periode vanwege het coronavirus.
Wij willen u dan ook hartelijk danken voor al uw inzet en wij wensen u veel succes, sterkte en gezondheid toe! 


Met vriendelijke groet,

Petra van Pol, programma voorzitter Connect

Maarten-Jan Cramer, Connect-ACS

Martin Hemels, Connect-AF

Dirk Lok, Connect-HF

Ingrid van der Gun, programma manager Connect
Ilse Verstraaten, projectcoördinator Connect


Connect zoekt bestuursleden voor de komende programmaperiode

De stuurgroep van het NVVC programma Connect heeft zich de afgelopen periode ingezet om een nieuw en actueel programmaplan voor de periode 2020 – 2025 te ontwikkelen. De globale doelstellingen voor de komende programmaperiode zijn recent vastgesteld. 
Daarnaast is de programmastructuur herijkt. Een van de wijzigingen is dat de bestaande structuur van de stuurgroep en projectgroepen niet als dusdanig van kracht blijft maar ingericht wordt in commissies en er wordt een bestuur voor Connect ingericht. Op dit moment worden de commissies vormgegeven en worden bestuursleden geworven. 
Het NVVC-bestuur nodigt u om die reden uit te overwegen u aan te melden als bestuurslid voor NVVC Connect. 
U kunt uw eventuele interesse kenbaar maken voor 14 juni 2020.
Voor de vacaturetekst klikt u hier
- Voor meer informatie kunt u terecht bij Ingrid van der Gun, programmamanager Connect via ivandergun@nvvc.nl


Proefimplementatie Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst

In 2019 is in Connect-verband een Leidraad Zorgproces POB ontwikkeld met als doel het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met pijn op de borst. De volgende stap voor 2020 is een proefimplementatie in drie Connect-ACS regio’s om te testen of het nieuw ontwikkelde zorgproces inderdaad leidt tot de juiste zorg op de juiste plek en minder onnodige patiënten met pijn op de borst die worden doorverwezen naar de cardioloog.  


Tijdens de proefimplementatie wordt het zorgpad geïmplementeerd en geëvalueerd. Alle Connect-ACS regio’s hebben een uitnodiging ontvangen voor de proefimplementatie, in juni wordt bekend welke regio’s zullen gaan starten en zullen wij u als Connect-regio’s hierover informeren.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid van der Gun, programmamanager Connect


Geslaagde 15e kick-off Hartfalen in regio West-Brabant!
Op donderdag 23 januari vond de regionale kick-off bijeenkomst hartfalen plaats in regio West-Brabant met als doel de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met hartfalen. Door de regio is gewerkt aan een nauwere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Patiënten met stabiel hartfalen ontvangen de zorg nu dichter bij huis door de huisarts samen met de praktijkondersteuners. Voor advies is laagdrempelig contact met het ziekenhuis mogelijk gemaakt. Tijdens de druk bezochte kick-off bijeenkomst hebben geïnteresseerde huisartsen, POH’ers, cardiologen en andere geïnteresseerden de scholing gevolgd. De avond werd afgesloten met het ondertekenen van de intentieverklaring door alle betrokkenen. Hiermee is de regio officieel aangesloten bij Connect Hartfalen! Lees meer op de Connect website


Op de foto v.l.n.r.: Dragica Vukosavljevic (kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten ZGWB), Senan Hammadi (cardioloog Bravis ziekenhuis), Susan Stam (Medisch Directeur ZGWB), Petra van Pol (Programmavoorzitter NVVC-Connect). 

Nieuws van de Beroepsbelangencommissie van de NVVC:
tijdelijke versoepeling regelgeving zorg op afstand vanwege COVID-19

De uitbraak van COVID-19 heeft grote gevolgen voor de zorg aan patiënten de komende tijd. Een deel van de zorg kan op afstand plaatsvinden i.p.v. in de spreekkamer, bijv. via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) neemt belemmeringen voor zorg op afstand tijdelijk weg. Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen. 

De NZa verruimt de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buitenwerking te stellen. Voorbeelden hiervan zijn een contractvoorwaarde in de NZa-regels of de verplichting van face-to-face contact. Het uitgangspunt moet nu zijn dat noodzakelijke zorg kan worden geleverd.


Face-to-face contact en eerste polikliniekbezoek

Door verruiming van de regelgeving voor face-to-face consulten kunnen ziekenhuizen het eerste consult met een patiënt ook digitaal doen en declareren bij de zorgverzekeraar, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding. 

Dit betekent concreet dat voor eerste polikliniekbezoeken die telefonisch of schriftelijk plaatsvinden de zorgactiviteit ‘eerste polikliniekbezoek’ (ZA-code190060 (1e polikliniekbezoek)), 190007 (gespecialiseerd brandwondencentrum), of 234003 (kaakchirurgie) geregistreerd kan worden. Voor een screen-to-screen consult als eerste contact wordt zoals gebruikelijk ZA-code 190161 vastgelegd. De maatregel geldt ook, indien de beroepsbeoefenaar op afstand contact heeft met een vertegenwoordiger van de patiënt. 


Duur van de uitzondering

Deze uitzonderingsmaatregel gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd. 

Lees hier het bericht van de NZaVerzoek tot kennisdeling rondom COVID-19

Alle Connect regio's zijn geconfronteerd met de COVID-19 pandemie. Graag wil NVVC Connect onderlinge kennisdeling ook juist in deze moeilijke periode ondersteunen. Daarom willen wij u vragen om uw ervaringen, kennis en informatie uit de regio met ons te delen. Heeft uw regio goede voorbeelden die gedeeld mogen worden met de andere regio's? Dan horen wij dit graag.
Gedacht kan worden aan regionale afspraken of protocollen, checklisten en andere bruikbare documenten die in uw regio zijn ontwikkeld. 


De ontvangen voorbeelden worden op het NVVC Netwerk gedeeld, hier kunnen zorgverleners die lid zijn van de NVVC de informatie inzien. Andere zorgverleners, niet lid van de NVVC maar wel onderdeel van een Connect regio, kunnen deze informatie bij ons opvragen. Ook vernemen wij het graag wanneer uw regio ergens tegenaan loopt en of de beroepsvereniging hier iets in kan betekenen. 

U kunt uw voorbeelden en vragen insturen via: covid19@nvvc.nl, graag onder vermelding van ‘NVVC Connect’.


Oproep voor hartfalenpoli’s: inventarisatie aanbod telebegeleiding hartfalen

In de week van 22 april hebben Harteraad en Hartstichting een online vragenlijst verstuurd naar de hartfalenpoliklinieken van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Het gaat om de inventarisatie van telebegeleiding bij hartfalen en betreft een herhaling van de meting die in 2017 plaatsvond. Met de inventarisatie wordt inzicht verworven in de kenmerken van de telebegeleidingssystemen en wordt scherper wat het aanbieden van telebegeleiding belemmert of bevordert.


Die kennis kan NVVC Connect goed gebruiken bij het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Onlangs is gestart met het project ‘leidraad intramurale hartfalenzorg’. Doel van dit project is het opstellen van een leidraad (inclusief implementatieplan) voor de organisatie van intramurale zorg voor patiënten met hartfalen in Nederland. De informatie uit de inventarisatie geeft input voor deze leidraad. Last but not least kan de kennis gebruikt worden in het zoeken naar mogelijkheden voor digitale zorg op afstand wat door de uitbraak van het coronavirus meer noodzakelijk geworden is. 


Speciaal voor de Connect regio’s is de deadline nog iets opgeschoven. We willen je vragen de vragenlijst uiterlijk 27 mei in te vullen. Klik hier voor de vragenlijst 


Voor vragen over deze inventarisatie kun je contact opnemen met Anne-Margreet Strijbis, Harteraad:Webinar 25 mei: Telebegeleiding bij hart-, vaat-, en longziekten

Op maandag 25 mei organiseren het Vliegwiel voor digitale innovatie, Harteraad, Hartstichting, NVVC en de DCVA een webinar over telebegeleiding bij hart- vaat en longziekten. Tijdens het webinar vertellen zorgprofessionals uit vier ziekenhuizen over verschillende vormen van telebegeleiding, het vinden van financiering, het kiezen van een leverancier en het bereiken en ondersteunen van patiënten. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden


Voor vragen over dit webinar kun je terecht bij vliegwiel@patientenfederatie.nl.

Overig nieuws


Zorgbehoefte en zorgaanbod per regio online beschikbaar op de website regiobeeld.nl van hetRIVM. 

De site helpt zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod in gemeenten en regio’s. 


FMS en NVZ: Factsheet financieringsmogelijkheden
Hier ligt het geld voor de juiste zorg op de juiste plek. De FMS en de NVZ hebben de verschillende financieringsmogelijkheden op een rij gezet.

Download de PDF

Tot slot...

Heeft u ideeën of opmerkingen voor Connect?

U kunt terecht bij Ingrid van der Gun (programmamanager Connect): ivandergun@nvvc.nl

of bij Ilse Verstraaten (projectcoördinator Connect): iverstraaten@nvvc.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief