NVVC Connect

NVVC Connect Nieuwsbrief 26 augustus 2020

Connect 2020 – 2025:
Samen verbeteren wij de zorg voor hartpatiënten

Inhoud

 • Connect op de agenda
 • Uitnodiging Connect symposium 4 november
 • Nieuw bestuur NVVC Connect
 • Nieuwe Connect website is online!
 • Nieuws uit de Connect regio’s
 • Start proefimplementatie voor patiënten met pijn op de borst
 • Nieuw consortium voor betere zorg op het gebied van AF
 • Verzoek tot invullen vragenlijst: 
  Connect vervolgmeting intramurale hartfalenzorg 
 • Netwerkgeneeskunde bij hartfalen: Hoe doe je dat?
 • Hartstichting start campagne ter vroege herkenning hartfalen
 • Oproep Universiteit Maastricht:
  deelname aan onderzoek naar de effectiviteit van de Ziektelastmeter

Nieuwsbrief Connect


Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 2020. De afgelopen periode hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden, waaronder de bekendmaking van het nieuwe bestuur van Connect, de start van de proefimplementatie pijn op de borst en het nieuwe CUSTOM-AF consortium. Daarover meer in deze nieuwsbrief. We vragen ook uw aandacht voor een enquête waarbij we graag meer informatie achterhalen over de intramurale HF-zorg. Ook nodigen we u van harte uit voor het Connect symposium waarin de nieuwe fase van Connect zal worden ingeluid!


Uitnodiging Connect symposium: lancering Connect nieuwe fase!


Woensdag 4 november 2020 trapt NVVC Connect haar nieuwe programmaplan voor 2020 – 2025 af. Binnen deze nieuwe programmaperiode staat de Juiste zorg op de juiste plek in de cardiologie centraal.

      

Wilt u weten hoe we dit gaan doen en wat wij kunnen betekenen voor uw regio? Wilt u tevens handvatten krijgen om een duurzaam netwerk op te tuigen? Kom dan naar het symposium en maak de lancering van de nieuwe programmafase mee!

      

Klik hier voor meer informatie en inschrijven


Nieuw bestuur NVVC Connect

In 2020 zal NVVC Connect een andere structuur krijgen om de volgende fase van het Connect programma te begeleiden. Een drietal commissies zal worden ingesteld: Commissie Landelijk, Commissie Regionaal en Commissie Innovatie) onder een nieuw bestuur. Het nieuwe NVVC Connect bestuur neemt daarmee het stokje over van de huidige stuurgroep die bestaat uit Petra van Pol als voorzitter, Martin Hemels (voor Connect-AF), Maarten-Jan Cramer (voor Connect-ACS) en Dirk Lok (voor Connect-HF). 

   

Het NVVC bestuur is verheugd te kunnen melden dat cardioloog en oud-Federatie voorzitter Marcel Daniëls aantreedt als voorzitter van het nieuwe NVVC Connect bestuur. Martin Hemels blijft als bekend gezicht van Connect de komende programmaperiode als bestuurslid én voorzitter commissie Regionaal. Marcel van der Linde, huidig voorzitter BBC, is enthousiast over het Connect programma en heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid én voorzitter commissie Landelijk. Bas van der Hoeven, cardioloog in het HMC, wordt bestuurslid en voorzitter commissie Innovatie. Tot slot heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) besloten een huisarts af te vaardigen voor het bestuur van NVVC Connect. Dit is een lang gekoesterde wens wantdraagvlak bij de huisartsen brengt een succesvol NVVC Connect dichterbij.

   

Lees verder op de Connect websiteNieuwe Connect website is online!

Dit jaar is Connect volop bezig met de voorbereidingen voorde nieuwe programmafase 2020-2025. In het kader hiervan is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website.
Op 9 juli heeft Connect met trots de vernieuwde Connect website gelanceerd! 

Op de site vindt u onder andere meer informatie over het nieuwe programmaplan en de bijbehorende pijlers. Onder de regionale pijler vindt u toolkits bestaande uit regionale protocollen, educatiemateriaal,voorlichtingsmateriaal voor patiënten en impressies van de jaarlijkse Connected meetings. Onder de landelijke pijler vindt u relevante richtlijnen en standaarden, documenten die u kunnen helpen bij het opzetten van een kwaliteitscyclus en stukken omtrent de organisatie en bekostiging van zorg. Bij de innovatiepijler kunt u terecht voor meer informatie over de lopende projecten van Connect. De komende periode zal de website steeds verder worden aangevuld met relevante documenten. Heeft u tips of suggesties? Laat het ons weten door een mail te sturen naar connect@nvvc.nl


Nieuws uit de Connect regio’s

Connect-regio Zuidoost Brabant organiseert haar jaarlijkse NHN-symposium op dinsdag 13 oktober van 18:00 tot 19:30 uur via een Webinar. Onderwerpen van gesprek zijn de visie voor de komende jaren, de laatste resultaten van de effectiviteit van de zorgstandaarden voor hartfalen en atriumfibrilleren en voorbeelden van de praktische toepasbaarheid van de zorgstandaarden in de volledige zorgketen. 

Klik hier voor meer informatie

 

Heeft u ook nieuws uit uw regio die u graag zou willen delen?
Stuur dan een mail naar iverstraaten@nvvc.nl


Start proefimplementatie voor patiënten met pijn op de borst

Hoe sneller de juiste diagnose bekend is, des te beter voor de patiënt. Door een goed proces van herkennen, triageren, juist verwijzen en afstemmen in het netwerk krijgen patiënten de juiste zorg op de juiste plek. Hiermee voorkomen we onnodige gezondheidsschade en ervaart de patiënt aanzienlijk minder ziektelast. Connect heeft in 2019 de handschoen opgepakt om voor patiënten met pijn op de borst het ideale zorgproces op te stellen. Dit wordt de ‘Leidraad Zorgproces Pijn op de borst’ genoemd. Daarnaast is een passend dataplan en een patiënten versie opgesteld. De leidraad wordt de komende twee jaar getest door drie verschillende Connect-regio’s: Groot Leiden, Nijmegen en Den Haag.  

Lees verder op de Connect website Nieuw consortium voor betere zorg op het gebied van atriumfibrilleren

Op 1 juni startte het nieuwe CUSTOM-AF consortium. Binnen dit consortium bundelen de Hartstichting, NVVC Connect en de DCVA (DutchCardioVascularAlliance) de krachten voor optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het uiteindelijke doel is het voorkomen van herseninfarcten veroorzaakt door atriumfibrilleren. In een aantal regio’s in Nederland werken eerste- en tweedelijns professionals onder de vlag van Connect al samen voor goede zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het CUSTOM-AF consortium gaat ook in andere regio’s actieve opsporing en ketenzorg aanjagen en versnellen.

Lees verder op de Connect website Verzoek tot invullen vragenlijst: Connect vervolgmeting intramurale hartfalenzorg

In 2015 kwam de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) hartfalen tot stand en in dit kader werd een nulmeting verricht op initiatief van het programma Connect door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Deze LTA biedt een kader voor regionale afspraken tussen betrokken zorgprofessionals en zorggebruikers omtrent de organisatie van hartfalenzorg. Een grote variatie in de intramurale organisatie van hartfalenzorg maakt de mogelijkheden voor structurele evaluatie van de zorg echter beperkt. Op initiatief van het programma Connect hartfalen is daarom gestart met de ontwikkeling van de Leidraad intramurale hartfalenzorg. 

 

Hiervoor vindt er na 5 jaar een herevaluatie plaats en een inventarisatie van de huidig geleverde (intramurale) hartfalenzorg. Doelstelling van de huidige meting is:

 1. Inventarisatie van de huidige organisatie van de(intramurale) hartfalen zorg welke als basis dient voor de Leidraad intramurale hartfalenzorg
 2. inzicht krijgen in de implementatie en de bereikte doelen van NVVC Connect Hartfalen. 

Wij vragen u als cardioloog samen met de verpleegkundig specialist / hartfalen-verpleegkundige een vragenlijst in te vullen over de huidige invulling van de hartfalenzorg in uw ziekenhuis. U kunt de vragenlijst hier vinden en u kunt deze invullen tot 21 september 2020. 

        Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Netwerkgeneeskunde bij hartfalen: Hoe doe je dat?

Hartfalen eerder herkennen, patiënten sneller terugverwijzen naar de eerste lijn en onnodige verwijzingen voorkomen. De inzet van netwerkgeneeskunde bij de grote groep hartpatiënten werpt zijn vruchten af. Maar hoe pas je netwerkgeneeskunde nou concreet toe? De Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het programma Connect van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie zetten in de nieuwe implementatiekaart alle stappen op een rij. 

 

De implementatiekaart geeft handvatten voor het inrichten van een regionaal netwerk voor zorg voor patiënten met hartfalen. Aan de basis van dit netwerk staan de transmurale afspraken. In de kaart wordt beschreven welke professionals betrokken moeten zijn bij dit netwerk, welke patiënten hier baat bij hebben en hoe het zorgpad voor deze patiënten verandert door dit netwerk. Ook beschrijft de kaart welke stappen je moet nemen bij het inrichten van dit netwerk en hoe de financiering kan lopen.

Hartstichting start campagne ter vroege herkenning hartfalen

Mensen met symptomen van hartfalen eerder in beeld brengen bij de huisarts. Dat is het doel van de campagne “Hartfalen eerder herkennen”die dit najaar op initiatief van de Hartstichting start. Naar schatting leven er in Nederland 255.000 mensen met niet-herkend hartfalen. Daar willen we iets aan doen, want door hartfalen tijdig vast te stellen en goed te behandelen, kan progressie worden geremd en kunnen symptomen worden gereduceerd. Dit verbetert de kwaliteit van leven van deze patiënten enorm. Daarom hebben de Hartstichting, HartvaatHAG en NVVC dit jaar de handen ineen geslagen. De Hartstichting start een multimediale campagne voor publieke hartfalen awareness, HartvaatHAG biedt nascholing voor eerstelijns zorgverleners en NVVC Connect kan helpen bij het maken van regionale transmurale afspraken. 

 

Lees hier alles over de campagne “Hartfalen eerder herkennen”

Oproep Universiteit Maastricht: deelname aan onderzoek naar de effectiviteit van de Ziektelastmeter

Namens de Universiteit Maastricht willen wij graag een oproep doen om deel te nemen aan een onderzoek naar de effectiviteit van de Ziektelastmeter. 

Kent u de Ziektelastmeter COPD al? Deze is nu uitgebreid voor mensen met astma, COPD, diabetes mellitus type 2 en hartfalen! Hiermee kan de ervaren ziektelast van iemand gemeten en gevisualiseerd worden om zo gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren voor iemand met één of meerdere chronische aandoeningen. Het is wel belangrijk het effect van dit nieuwe instrument te evalueren. 

Daarom onze vraag aan u: wilt u deelnemen in een onderzoek naar de effectiviteit van de Ziektelastmeter?

 

Voor wie?

De onderzoekers zijn op zoek naar huisartsen en/of praktijkondersteuners die geïnteresseerd zijn in deelname aan een gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van de Ziektelastmeter. Praktijken die deel kunnen nemen aan de interventiegroep zijn praktijken die gebruik maken van MicroHis. Het maakt daarbij niet uit of u al gebruik hebt gemaakt van de Ziektelastmeter voor COPD. Praktijken die deel kunnen nemen aan de controlegroep zijn praktijken die de Ziektelastmeter voor COPD niet gebruiken, en hier ook nog niet mee hebben gewerkt. In de studie worden in totaal 60 huisartsenpraktijken geïncludeerd.

 

Wat verwachten de onderzoekers van de deelnemende praktijken?

 • Werven van 5 tot 10 patiënten, met astma, COPD, diabetes mellitus type 2 en/of hartfalen voor december 2020
 • Controlepraktijk: reguliere zorg blijven geven
 • Interventiepraktijk: gebruik van de Ziektelastmeter bij elke controle-afspraak
 • Het invullen van een korte vragenlijst

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Ga dan naar www.ziektelastmeter.nl en vul uw gegevens in. 
De onderzoekers nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om het onderzoek verder toe te lichten.

Vragen? Neem contact op met Esther Boudewijns en Danny Claessens via emanager@maastrichtuniversity.nl of bel naar 043-3882836

 

Ziektelastmeter in de tweede lijn

De Ziektelastmeter voor mensen met hartfalen is nu ook beschikbaar voor zorgverleners in de tweede lijn en hun patiënten! Bent u geïnteresseerd in het bieden van persoonsgerichte zorg, zowel in de spreekkamer als wanneer u gebruik maakt van beeldbellen? Neem dan contact op met Lotte Keijsers via lotte.keijsers@maastrichtuniversity.nl of bel naar 043-3882836

 

De ontwikkeling van de Ziektelastmeter voor chronische aandoeningen is recent gepubliceerd in de BMC Family Practice! 

Lees hier meer

Tot slot...

Heeft u ideeën of opmerkingen voor Connect?
U kunt terecht bij Ingrid van der Gun (programmamanager Connect) of bij Ilse Verstraaten (projectcoördinator Connect). 

 

Volgt u ons al op LinkedIn? Klik hier!

Aanmelden voor de nieuwsbrief