NVVC Connect

NVVC Connect Nieuwsbrief 22 oktober 2020

Connect 2020 – 2025:
Samen verbeteren wij de zorg voor hartpatiënten

Inhoud

  • Connect op de agenda
  • Connect stuurgroep draagt activiteiten over aan het nieuwe Connect bestuur
  • Programma online Connect symposium bekend! 
  • Sessies NVVC najaarscongres over netwerkgeneeskunde in de cardiologie
  • De Landelijke Transmurale Afspraak Stabiele angina pectoris is geautoriseerd
  • Nieuws uit de Connect regio’s
  • Herinnering: Verzoek tot invullen vragenlijst, Connect vervolgmeting intramurale hartfalenzorg 
  • ZonMw: Tweede ronde Implementatie- en opschalingscoaching geopend

Nieuwsbrief Connect

Voor u ligt de derde Connect nieuwsbrief van 2020. De afgelopen periode hebben weer vele ontwikkelingen plaatsgevonden, waaronder de overdracht van de Connect stuurgroep aan het nieuwe bestuur. Daarnaast staan er komende maand verschillende activiteiten op de Connect agenda, waaronder 2 kick offs en het NVVC najaarscongres over netwerkgeneeskunde in de cardiologie waar Connect diverse interessante sessies zal verzorgen.
Tot slot is het programma voor het Connect symposium bekendgemaakt, aanmelden is nog altijd mogelijk!

Connect stuurgroep draagt activiteiten over aan het nieuwe Connect bestuur

Augustus dit jaar is een nieuw bestuur voor Connect benoemd. Woensdag 23 september jl. heeft de Connect stuurgroep officieel het stokje overgedragen aan het nieuwe bestuur van Connect. De voormalige stuurgroep heeft het nieuwe Connect bestuur uitgebreid geïnformeerd over de samenwerkingsverbanden van Connect, de aangesloten regio’s en alle projecten die op dit moment binnen Connect lopen. Een levendige en enthousiaste bespreking was het gevolg, waarna tijdens een officieel moment programmavoorzitter Petra van Pol het spreekwoordelijke stokje overdroeg aan de nieuwe bestuursvoorzitter Marcel Daniëls.

De leden van de voormalige stuurgroep zijn tijdens deze avond door afvaardiging van het bestuur van de NVVC bedankt voor de grote impuls die dankzij hen geleverd is aan regionale samenwerking binnen de cardiologie. De stuurgroep heeft netwerkzorg en juiste zorg op de juiste plaats (JZOJP) in de cardiologie goed op de kaart gezet. Daar borduurt het nieuwe Connect bestuur op voort. Het nieuwe bestuur van Connect zal de komende periode gebruiken om de plannen voorde komende jaren te maken. Zij gaan hun tijd investeren in een agenda met prioritering van de activiteiten en verwachten deze eind 2020 aan het bestuur van de NVVC te kunnen presenteren.

Programma online Connect symposium bekend!

Woensdag 4 november 2020 trapt NVVC Connect haar nieuwe programmaplan voor 2020 – 2025 af. 

Binnen deze nieuwe programmaperiode staat de Juiste zorg op de juiste plek in de cardiologie centraal.

 

Wilt u weten hoe we dit gaan doen en wat wij kunnen betekenen voor uw regio? Wilt u tevens handvatten krijgen om een duurzaam netwerk op te tuigen? Meld u aan voor het online symposium en maak de lancering van de nieuwe programmafase mee! 

 

Inmiddels is het volledige programma bekend: plenaire sessies zullen worden afgewisseld met werksessies rondom bekostiging, EHealth, patiëntenparticipatie en samenwerken. 

 

Klik hier voor meer informatie over het programma en inschrijven

Sessies NVVC Najaarscongres over netwerkgeneeskunde in de cardiologie

Het thema van het NVVC Najaarscongres is dit jaar ‘netwerkgeneeskunde’. Een belangrijk en relevant thema waar veel over te bespreken en te bediscussiëren is. Graag maken wij u attent op een aantal interessante sessies:

 

Live themasessie 1: Werkgroep NHRA en Connect AF, Transmurale initiatieven op het gebied van atriumfibrilleren Donderdag 5 november om 13:00 uur

De eerste Connect sessie is een gezamenlijke sessie van Connect atriumfibrilleren met de NHRA. Tijdens deze sessie zal onder andere worden ingegaan op de nieuwe ESC guideline. Welke onderwerpen zijn nieuw in de richtlijn, wat betekent de nieuwe richtlijn voor de patiënt en wat is de rol van wearables in diagnostiek van atrium fibrilleren? Daarnaast zal Martin Hemels verder ingaan op de Dutch AF,NHR registratie en CUSTOM-AF. De sessie is interessant voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren, variërend van diverse medisch specialisten, huisartsen, verpleeghuisartsen, verpleegkundigen en zorgmanagers. 

 

Live themasessie 3: Werkgroep Hartfalen en Connect HF

Vrijdag 6 november om 13:00 uur

Ook voor hartfalen is een gezamenlijke sessie georganiseerd door de werkgroep hartfalen en Connect. Gestart wordt met een uitleg over het Virtual Ward project uit regio Amsterdam. Dit is een technologisch systeem waarbij de patiënt vanuit huis op afstand verbonden is met het zorgnetwerk. Ook komt het project Hospital@Home uit regio Alkmaar aan bod. Dit is een samenwerking tussen Noordwest Ziekenhuisgroepen thuiszorgorganisatie Omring om patiënten met endocarditis en hartfalen in de thuissituatie zorg te bieden die voorheen alleen in het ziekenhuis mogelijk was. Tot slot zal Petra van Pol terugblikken op Connect Hartfalen 2015-2019. Wat zijnde meest belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren geweest en hoe gaat Connect hier in de nieuwe programmafase op inspelen?

 

NVVC congres themasessie 5: Connect, BBC en CK over Pijn op de borst

Vrijdag 6 november om 16:00 uur

Inhoudelijke en praktische sessie georganiseerd door de BBC, CK en Connect over het thema Pijn op de borst. Tijdens deze sessie wordt de in oktober uitgebrachte Landelijke Transmurale Afspraak Stabiele Angina Pectoris (LTA SAP) gepresenteerd door twee werkgroepleden. Daarna volgt presentatie van de leidraad zorgproces pijn op de borst gepresenteerd, waarvoor de LTA SAP de inhoudelijke basis vormt. Deze leidraad omschrijft het transmurale zorgproces voor patiënten met pijn op de borst. Hierbij zal worden ingegaan op de keuzes die zijn gemaakt bij het opstellen van deze leidraad. Een in drie Connect-regio’s lopende proefimplementatie van deze leidraad zal ook worden toegelicht. Tot slot gaat de BBC in op de gevolgen van deze nieuwe kwaliteitsdocumenten voor de dagelijkse praktijk: waar loopt de praktijk tegenaan en welke gevolgen zijn er voor registraties en DOTs? Een leerzame sessie waarbij de link wordt gelegd tussen kennis, implementatie en toepassing de in de praktijk! 

 

On-demand sessie 4: Aan de slag met JZOJP

Interessante sessie georganiseerd door de BBC, de Kamer Managers en Connect van de NVVC over Juiste Zorg op de Juiste plek, heeft relatie met Netwerkgeneeskunde. Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de handreiking ‘Implementatie Juiste zorg op de juiste plek’ die vorig jaar is ontwikkeld door de FMS en LHV en de impact in de praktijk. Ingegaan wordt op het doel van de handreiking. Daarnaast wordt het belang van de beweging  JZOJP besproken en welke impact deze beweging mogelijk op de cardiologie heeft. De praktijkkant komt in deze sessie ook aan bod. Zo worden relevante voorbeelden van JZOJP in de cardiologie besproken: wat zijn de hobbels en welke factoren bevorderen vanuit het perspectief van de cardiologen dat een JZOJP-project slaagt? En wat betekent de beweging van JZOJP vanuit het perspectief van het ziekenhuis en welke weerstanden en bevorderende factoren zijn er vanuit het ziekenhuis om aan de slag te gaan met JZOJP? Kortom, een interessante sessie die on-demand te volgen is.

Informatie over het NVVC Najaarscongres en aanmelden

De Landelijke Transmurale Afspraak Stabiele angina pectoris is geautoriseerd!

De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Stabiele anginapectoris (SAP) is opgesteld door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Harteraad. De LTA SAP is 21 oktober 2020 verschenen.

Het doel van deze LTA is om de zorg voor patiënten met (vermoeden van) SAP te verbeteren. De LTA beschrijft bij welke patiënten diagnostiek plaatsvindt om de diagnose AP te stellen of met voldoende zekerheid uit te sluiten. Daarnaast is het van belang om hoog risicopatiënten te identificeren. Het beleid is gericht op vermindering van de klachten van de patiënt, op verbetering van de inspanningstolerantie en op verbetering van de prognose door vermindering van het risico op cardiale sterfte.

De LTA biedt een kader voor regionale transmurale afspraken tussen betrokken zorgprofessionals in de zorg voor patiënten met SAP. Uitgangspunt zijn de NHG-Standaard Stabiele angina pectoris (2019) en de richtlijn van de European Society of Cardiologie (ESC) over de diagnostiek en behandeling van chronische coronaire hartziekten (CCS 2019).

De LTA SAP is te vinden op het NVVC richtlijnenoverzicht, klik hier voor de LTA SAP (pdf)

NVVC Connect project ‘pijn op de borst’

De LTA SAP wordt gebruikt als inhoudelijke basis voor de uitwerking in verschillende regio’s door middel van het NVVC Connect project ‘pijn op de borst’ (voorheen ACS) in 2020. In 2019 is de leidraad zorgprocespijn op de borst met bijbehorende patiënten versie ontwikkeld. Het zorgproces geeft procesmatige invulling aan de LTA en kan benut worden als een implementatietool voor regio’s om de LTA goed te implementeren. Tevens is erbij de leidraad een passend dataplan opgesteld met gegevens over de kwaliteit van zorg, patiëntervaringen en doelmatigheid. In 2020 wordt de leidraad in drietestregio’s geïmplementeerd en geëvalueerd. Bij een positieve afronding van deze pilot zal de leidraad landelijk worden uitgerold via de Connectinfrastructuur.
Aanvullende informatie over dit project is te vinden op de Connect site


Wilt u als regio ook aan de slag met de LTA-SAP en daarbij de implementatietool Leidraadzorgproces pijn op de borst inzetten? Dat kan uiteraard. De testregio’s zijn reeds aan de slag maar u kunt altijd kenbaar maken of u de leidraad wilt gaan benutten. Wij helpen u graag verder (connect@nvvc.nl)

Nieuws uit de Connect regio’s

Connect-regio Zuidoost Brabant organiseert op dinsdag 27 oktober van 19:00 tot 20:30 uur het online evenement ‘Samen gezond binnen de hartzorg’. Tijdens het evenement wordt informatie gedeeld over diverse hartaandoeningen en wordt een online leefstijlprogramma geïntroduceerd. 

Wilt u ook deelnemen? Klik dan hier voor meer informatie

Heeft u ook nieuws uit uw regio die u graag zou willen delen? Stuur dan een mail naar iverstraaten@nvvc.nl

Herinnering: Verzoek tot invullen vragenlijst, Connect vervolgmeting intramurale hartfalenzorg

In 2015 kwam de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) hartfalen tot stand en in dit kader werd een nulmeting verricht op initiatief van het programma Connect door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Deze LTA biedt een kader voor regionale afspraken tussen betrokken zorgprofessionals en zorggebruikers omtrent de organisatie van hartfalenzorg. Een grote variatie in de intramurale organisatie van hartfalenzorg maakt de mogelijkheden voor structurele evaluatie van de zorg echter beperkt. Op initiatief van het programma Connect hartfalen is daarom gestart met de ontwikkeling van de Leidraad intramurale hartfalenzorg. 

 

Hiervoor vindt er na 5 jaar een herevaluatie plaats en een inventarisatie van de huidig geleverde (intramurale) hartfalenzorg. Doelstelling van de huidige meting is:

  1. Inventarisatie van de huidige organisatie van de(intramurale) hartfalen zorg welke als basis dient voor de Leidraad intramurale hartfalenzorg
  2. inzicht krijgen in de implementatie en de bereikte doelen van NVVC Connect Hartfalen. 

Wij vragen u als cardioloog samen met de verpleegkundig specialist / hartfalen-verpleegkundige een vragenlijst in te vullen over de huidige invulling van de hartfalenzorg in uw ziekenhuis. U kunt de vragenlijst hier vinden en u kunt deze invullen tot uiterlijk 13 november 2020

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

ZonMw:Tweede ronde Implementatie- en opschalingscoaching geopend

De tweede ronde van de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching van ZonMw staat nu open. Deze subsidieregeling biedt financiële ondersteuning bij een implementatie-of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie. 

Indienen kan tot 28 oktober, klik hier voor meer informatie.

Tot slot...

Heeft u ideeën of opmerkingen voor Connect?
U kunt terecht bij Ingrid van der Gun (programmamanager Connect) of bij Ilse Verstraaten (projectcoördinator Connect). 

 

Volgt u ons al op LinkedIn? Klik hier!

Aanmelden voor de nieuwsbrief