NVVC Connect

NVVC Connect Nieuwsbrief juli 2021

Connect 2020 – 2025:
Samen verbeteren wij de zorg voor hartpatiënten

Inhoud

 • Nieuw! NHG standaard Hartfalen
 • Leidraad Screening en Behandelingsoptimalisatie AF
 • Terugblik Connected meeting 22 april 2021
 • Herzien: Factsheet financieringsmogelijkheden JZOJP
 • Update RTA of bijbehorende protocollen? Laat het ons weten
 • I-HARP: identificeren van patiënten met hartfalen met palliatieve zorgbehoeften
 • PUUR rookvrij
 • Nieuwe Connect HF regio Tiel
 • Agenda

Nieuwsbrief Connect

Voor u ligt alweer de tweede nieuwsbrief van Connect in 2021. In dit tweede kwartaal van dit jaar is tijdens het NVVC-voorjaarscongres het nieuwe programmaplan gepresenteerd. Hierin staan de concrete plannen van Connect en waar we graag met u als regio aan willen werken. Zo willen we de regio’s ondersteunen de implementatiefase te bevorderen, daartoe zijn we bezig een Leidraad transmurale zorg in de regio te ontwikkelen. Daarnaast zijn we druk bezig om (digitale) bijeenkomsten te organiseren zodat regio’s elkaar, meer dan voorheen, kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Daar treffen we nu de voorbereidingen voor dus houd de website en de nieuwsbrief in de gaten. Ook merken we dat regio’s weer flink aan de slag gaan met transmurale samenwerking in de regio voor AF en HF. Daar zijn we erg blij mee!

We wensen u een fijne zomer toe.

Connect 

Nieuwe NHG standaard Hartfalen

Het Nederlands Huisartsen Genootschap(NHG) heeft een nieuwe Standaard Hartfalen geautoriseerd. De NHG-Standaard is gemaakt door een werkgroep. Leden van deze werkgroep waren huisartsen, afvaardiging van de Harteraad en de NVVC is in de persoon van Rudolf de Boer betrokken geweest bij het opstellen van deze standaard. De aanbevelingen sluiten zoveel mogelijk aan bij de volgende richtlijnen: 

 • ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure (2016) 
 • NICE guideline Chronic heart failure in adults: diagnosis and management (2018)

Deze standaard zal in de praktijk door huisartsen gebruikt gaan worden. In de vorige versie van de NHG-Standaard Hartfalen was het uitgangspunt dat de huisarts de diagnostiek en behandeling van hartfalen met goede instructies grotendeels zelf kan uitvoeren. In de praktijk bleek dat veel huisartsen hun patiënten met hartfalen nog vaak verwijzen naar de cardioloog. De herziene NHG-Standaard Hartfalen geeft de cardioloog daarom een grotere rol bij de diagnostiek en het instellen van de medicatie. Ook is de indeling van hartfalen in overeenstemming gebracht met de internationaal gehanteerde terminologie.


Kennis: scholing en podcast
Goede kennis van hartfalen is van groot belang voor tijdige en juiste behandeling van hartfalen. Daarom is er van de nieuwe standaard een online scholing gemaakt voor huisartsen. Deze is hier te vinden.
Ook is er een podcast te beluisteren.


Neemt u de nieuwe standaard mee in uw regionale afspraken?
In de standaard staan aanbevelingenvoor de organisatie van zorg en het maken van regionale samenwerkingsafspraken. Deze kunt u als regio gaan benutten bij het opstellen of herzien van uw RTA Hartfalen. Zo wordt geadviseerd om regionale afspraken te maken over het diagnostische traject, de wijze van consultatie/verwijzen en terugverwijzen en over multidisciplinaire samenwerking en de rol van de hartfalenverpleegkundige.

Leidraad Screening en Behandelingsoptimalisatie Atriumfibrilleren gereed

Het CUSTOM-AF consortium heeft de Leidraad Screening en behandelingsoptimalisatie Atriumfibrilleren (AF) opgesteld. Binnen dit consortium werken NVVC Connect, de Hartvaathag, Harteraad en de Hartstichting in DCVA-verband samen aan tijdige herkenning en optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. De leidraad beschrijft de afspraken tussen de betrokken zorgverleners over hun verantwoordelijkheden, de screening en behandelingsoptimalisatie ter voorkoming van beroertes en andere AF-gerelateerde complicaties.

Als regio kunt u de leidraad gebruiken om uw regionale transmurale afspraken vorm te geven of te herzien. Wilt u meer lezen over de leidraad? Kom dan naar onze Connect-pagina.

Terugblik: Connected Meeting van 2021

Op donderdag 22 april was de eerste digitale Connected-meeting van 2021. Tijdens deze meetings komen Connect-regio’s samen om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen.

Onderwerp van gesprek was het nieuwe Connect programmaplan 2021-2025, de ervaringen met het opstarten van de Connect proefimplementatie Leidraad zorgproces Pijn op de borst in regio Den Haag en de uitkomsten van de door Connect uitgevoerde knelpuntenanalyse rondom Connect AF.

Martin Hemels presenteerde het nieuwe programmaplan2021-2025 waarbij de focus voor de komende jaren ligt op het helpen implementeren van de regionale afspraken in de regio’s.

Connect is nu samen met drie proefregio’s bezig om de Leidraad zorgproces pijn op de borst te implementeren. Dit doet Connect met de regio’s Den Haag, Leiden en Nijmegen. Regio Den Haag heeft tijdens de Connected-meeting verteld over de eerste ervaringen. Kaderhuisarts Erik van Duin en cardioloog Bas van der Hoeven presenteerden hun eerste stappen en welke hobbels zij tegenkwamen. De volgende lessen kunnen daaruit worden geleerd: Peil het draag vlakbij de huisartsen en collega ziekenhuizen, onderken en benoem de belangrijkste problemen en uitgangspunten in de POB zorg, stel een projectleider aan, ontwikkel een RTA en organiseer een nascholingsavond.

Tot slot presenteerde Paul Smits, kaderhuisarts hart- en vaatziekten en Martin Hemels, cardioloog namens de werkgroep Connect Atriumfibrilleren de  aanbevelingen van de knelpuntenanalyse van Connect AF. Dit is een knelpuntanalyse uitgevoerd door adviesbureau TwynstraGudde onder de Connect-AF regio’s. De volgende aanbevelingen voor regio’s zijn hierbij geformuleerd en besproken: 

 1. Bepaal regionaal de strategie: Wat willen we bereiken en wanneer is dit bereikt?
 2. Ontwikkel een RTA (die verder gaat dan enkel medisch inhoudelijk)
  - Wie doet wat, wanneer, waarom en hoe?
  - Welke specialismen horen in de samenwerking/RTA?
 3. Maak afspraken over regie en de implementatie
  - Wie of wat voert regie in de regio (wie zorgen voor leiding/sturing)?
  - Waarop en hoe wordt er regie gevoerd?
  - Hoe evalueren we de samenwerking en sturen we bij?

De volgende bijeenkomst vindt op 23 september (online) plaats. Het thema van deze avond is Hartfalen, met onder andere aandacht voor de nieuwe NHG standaard.

Factsheet financieringsmogelijkheden JZOJP is herzien

Het overzicht met financieringsmogelijkheden voor Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) is geactualiseerd. Zo is de optie van een zogenoemde facultatieve prestatie toegevoegd. Met een facultatieve prestatie kunnen zorgaanbieders samen met zorgverzekeraarsafspraken maken over initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere DBC's, zoals initiatieven voor de juiste zorg op de juiste plek. De factsheet van de FMS en de NVZ verwijst onder andere naar een overzicht van goedgekeurde facultatieve prestaties die als voorbeeld kunnen dienen.

Lees hier verder 

I-HARP: identificeren hartfalenpatiënten met palliatieve zorgbehoeften
Hartfalen is een ingrijpende aandoening voor de patiënten zijn of haar naasten en kent een grillig ziekteverloop. Palliatieve zorg voor mensen met Hartfalen is erop gericht de kwaliteit van leven te verbeteren terwijl de behandeling van hartfalen steeds moeilijker wordt. In de praktijk is het echter lastig om de palliatieve zorgbehoefte van patiënten met hartfalen tijdig te herkennen.

De I-HARP tool kan hierbij helpen. I-HARP staat voor Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften en is gemaakt binnen het ZonMW-programma ‘Palliantie meer dan zorg’. De tool is gemaakt door het MUMC, Radboud UMC en de Harteraad.  I-HARP is een hulpmiddel met vragen en advies en helpt daarmee zorgverleners om behoeften bij patiënten voor palliatieve zorg tijdig te herkennen en richting te geven aan de benodigde zorg. U kunt de tool en andere materialen vinden op palliaweb.

PUUR rookvrij
Sinds 31 mei (Wereld Niet Roken Dag) is de landelijke campagne PUUR rookvrij weer te zien en horen op onder andere tv en radio. Goed nieuws, want er wordt opnieuw intensief aandacht besteed aan PUUR rookvrij en de mogelijkheden om te stoppen met roken. Doet u ook mee? Met uw hulp kunnen we mensen die roken nog beter bereiken en hen stimuleren tot het doen van een effectieve stoppoging.

Speel het wachtkamerscherm af, hang een poster op, leg flyers in de wachtkamer of geef een visitekaartje mee.
Bestel nu de gratis campagnematerialen, zodat u ze op tijd ontvangt. Kijk op Puurvoorprofs.nl voor meer informatie.

Nieuwe Connect HF regio Tiel aan het woord

We verwelkomen Tiel als nieuwe Connect HF regio.

Dinsdag 22 juni 2021 vond tijdens een interne bijeenkomst het startsein voor Connect Hartfalen regio Rivierenland plaats. Deze middag werd de Regionale Transmurale Afspraak Hartfalen in Rivierenland gepresenteerd aan de regio en ondertekend.  Vanwege Corona was dit in klein verband,  maar de handtekeningen vormen de start van een breed onderwijsprogramma voor huisartsen en POH’s later dit jaar. 

Lees hier verder 

Agenda

 • 23 september 2021 19:30-21:00 uur Connected meeting met als onderwerp Hartfalen
 • 4 en 5 november 2021Najaarscongres NVVC

Tot slot...

Heeft u ideeën of opmerkingen voor Connect?
U kunt terecht bij Annet Makkink (projectleider Connect) via amakkink@nvvc.nl

 

Volgt u ons al op LinkedIn? Klik hier!

Aanmelden voor de nieuwsbrief