NVVC Connect

Organisatie en bekostiging

Hier vindt u documenten omtrent organisatie en bekostiging van zorg die u kunnen helpen bij de implementatie van Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) projecten. 

  • De handreiking 'Implementatie Juiste zorg op de juiste plek' geeft handvatten en adviezen voor het opzetten van JZOJP projecten door middel van een stappenplan en inzicht in de financiële onderbouwing. Daarbij is een format projectplan opgesteld voor de eerste uitwerking van een JZOJP project (deel 1) en een format voor een meer gedetailleerde uitwerking van een JZOJP project (deel 2)
  • De factsheet Financieringsmogelijkheden (FMS en NVZ) geeft een overzicht van subsidies of andere gelden die u kunnen ondersteunen bij de financiering van een JZOJP project
  • Kijk voor meer actuele informatie over JZOJP op de website van de Federatie Medisch Specialisten
  • De Implementatiekaart netwerkgeneeskunde bij hartfalen helpt om binnen een regionaal netwerk transmurale afspraken te maken over de zorg voor patiënten met hartfalen

  • Met meer financieringsmogelijkheden stimuleert de NZa transmurale zorg. In een tweetal factsheets legt de NZa uit hoe die mogelijkheden eruitzien: de factsheet Onderlinge dienstverlening en de factsheet Transmurale samenwerking

  • Bij de behandeling van hartpatiënten wordt steeds vaker telebegeleiding ingezet. Cardiologen monitoren hun patiënten op afstand met als doel onnodige ziekenhuisbezoeken en -opnames te voorkomen. Hiermee dragen zij bij aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Wanneer telebegeleiding ingezet gaat worden, is het belangrijk dit in te bedden in het regionale zorgproces. In samenwerking met onder andere de FMS, Harteraad en de NVVC is er een implementatiekaart Telebegeleiding Hartfalen gemaakt. Deze implementatiekaart geeft handvatten om deze vorm van zorg succesvol te implementeren.

  • In 2020 is er een uitgebreide knelpuntanalyse uitgevoerd onder de Connect-AF regio’s om te onderzoeken welke barrières ondervonden worden bij het implementeren van de regionale transmurale afspraken. De uitkomsten van deze analyse zijn door Connect meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe programmaplan en worden door commissie Regionaal in Connect-verband opgepakt. De samenvatting van deze knelpuntanalyse is hier te vinden.