NVVC Connect

Rapporten

Rapport Knelpuntanalyse
In 2020 is er een uitgebreide knelpuntenanalyse uitgevoerd onder de Connect-AF regio’s om te onderzoeken welke barrières ondervonden worden bij het implementeren van de regionale transmurale afspraken. De uitkomsten van deze analyse zijn door Connect meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe programmaplan en worden door commissie Regionaal in Connect-verband opgepakt. 

Rapport Evaluatie implementatie Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) Hartfalen
vertaling naar regionale afspraken en praktijkervaringen

Hartfalen
Hartfalen is een ernstige ziekte waarvan verwacht wordt dat het aantal mensen met deze diagnose flink zal stijgen. De aandoening kent een chronisch, progressief en grillig karakter waarbij een integrale aanpak met juiste afstemming van zorg nodig is. Bij de behandeling zijn dan ook cardiologen, (kader)huisartsen, verpleegkundig specialisten en praktijkverpleegkundigen of ondersteuners betrokken.


Landelijke Transmurale Afspraken
Om deze zorg goed te organiseren en af te stemmen is de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Hartfalen opgesteld. Deze LTA dient als landelijk kader voor de regio’s. Connect stimuleert en faciliteert regio’s bij het regionaal invullen van deze LTA. Deze concrete eigen invulling per regio wordt vastgelegd in de Regionale Transmurale Afspraken (RTA). Hierbij staat het bieden van de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment centraal met als doel het vergroten van de tevredenheid van patiënten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

In het kader van deze doelen heeft de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc, in opdracht van NVVC Connect, in 2021 onderzoek gedaan naar de implementatie van de RTA's in de verschillende Connect regio’s. Dit onderzoek is gefinancierd door de Hartstichting. Ga voor het rapport naar: