NVVC Connect

Innovatie

Op initiatief van en onder auspiciën van Connect worden samen met de regio’s en partners van Connect relevante projecten gestart en uitgevoerd in een proeftuin setting. Deze projecten staan in het kader van de juiste zorg op de juiste plek en netwerkzorg voor hartpatiënten. 

Dit alles om vernieuwing in de zorg te kunnen definiëren en evalueren en gezamenlijk toe te werken naar goede netwerkgeneeskunde binnen de cardiologie. Op het moment is Connect bezig met de volgende projecten:

Zorgproces pijn op de borst: Leidraad en proefimplementatie in Connect-regio's

In 2019 is op initiatief van Connect een landelijke Leidraad Zorgproces Pijn op de borst met een bijhorende patiëntenversie  ontwikkeld. In 2020 zal in drie Connect regio’s worden gestart met een proefimplementatie met het doel betere verwijzingen, meer patiënttevredenheid en doelmatigheid. 


CUSTOM-AF: Consortium voor vroeg diagnostiek en behandelings-optimalistie atriumfibrilleren 

Het CUSTOM-AF consortium is in juni 2020 van start gegaan. Binnen dit consortium werken NVVC Connect, HartVaatHag, de Hartstichting en Harteraad in DCVA (Dutch CardioVascular Alliance)-verband samen aan tijdige herkenning en optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het NHG is een belangrijke adviseur van CUSTOM-AF.

Evaluatietraject Connect hartfalen 

2015 – 2019


Connect is in 2015 gestart met het programmathema Hartfalen. De Landelijke Transmurale Afspraak Hartfalen vormt de inhoudelijke basis. Inmiddels hebben vele regionale netwerken een transmurale samenwerking voor Hartfalen opgetuigd en ondergebracht onder Connect.


Meer informatie over deze projecten?

Of suggesties voor nieuwe projecten in het kader van de juiste zorg op de juiste plek? 

Neem contact met ons op via connect@nvvc.nl

​Zorgproces pijn op de borst: Leidraad en proefimplementatie in Connect-regio's

In 2019 is op initiatief van Connect een landelijke Leidraad Zorgproces Pijn op de borst met een bijhorende patiëntenversie ontwikkeld. In 2020 zal in drie Connect regio’s worden gestart met een proefimplementatie met het doel betere verwijzingen, meer patiënttevredenheid en doelmatigheid. 


Jaarlijks melden zich 525.000 mensen bij de huisarts met pijn op de borst. Bij 80% van de patiënten blijkt het hart uiteindelijk niet de veroorzaker van de pijn. Toch wordt er vaak naar de cardioloog verwezen met een lange follow-up in de tweede lijn. 


De leidraad zorgproces pijn op de borst beoogt dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Middels de proefimplementatie wordt betracht dit inzichtelijk te maken. Connect coördineert de proefimplementatie en faciliteert een goede dataregistratie. Na de proefimplementatie wordt de data geanalyseerd en geëvalueerd (eind 2021 gereed). Bij een positieve uitkomst zal de leidraad landelijk worden uitgerold. De drie regio's die participeren in de proefimplementatie zijn:


- Regio Leiden

- Regio Den Haag

- Regio Nijmegen          


Zie ook de pagina Pijn op de borst op deze website.

​CUSTOM-AF: Consortium voor vroeg diagnostiek en behandelings-optimalisatie atriumfibrilleren 

In juni 2020 is gestart met het nieuwe CUSTOM-AF consortium. Binnen dit consortium bundelen NVVC-Connect, de Hartstichting en de DCVA (Dutch CardioVascular Alliance) de krachten voor optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het uiteindelijke doel is het voorkomen van herseninfarcten veroorzaakt door atriumfibrilleren.


Onder Connect wordt in 14 regio’s door de eerste- en tweedelijns professionals samengewerkt voor goede zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Een aantal van deze regio's richt zich al op vroeg-diagnostiek. Het CUSTOM-AF consortium gaat ook in andere regio’s actieve opsporing en netwerkzorg aanjagen en versnellen. We doen dit door een kwaliteitsstandaard op te stellen en vervolgens regio's te stimuleren en ondersteunen bij de uitrol van deze standaard in de dagelijkse praktijk. 


Zie ook de pagina Atriumfibrilleren op deze website.

​Evaluatietraject Connect hartfalen 2015 – 2019

Connect is in 2015 gestart met het programmathema Hartfalen. De Landelijke Transmurale Afspraak Hartfalen vormt de inhoudelijke basis. Inmiddels hebben vele regionale netwerken een transmurale samenwerking voor Hartfalen opgetuigd en ondergebracht onder Connect.


In 2020 wordt een evaluatie uitgevoerd naar de effecten van Connect hartfalen van 2015 tot en met 2019. De organisatorische en medisch inhoudelijke onderdelen van de regionale transmurale afspraken (RTA) worden vergeleken met de landelijke transmurale afspraken (LTA) Hartfalen. Daarnaast worden de belemmeringen en succesfactoren rondom de implementatie van de RTA in kaart gebracht.  


Dit project is eind 2020 gereed.