NVVC Connect

Over Connect


NVVC Connect is het regionaal ingerichte netwerkprogramma van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie en beoogt de verschillende zorgverleners uit 2e en 1e lijn bij elkaar te brengen om de cardiologische zorg aan de patiënt meer integraal (en transmuraal) aan te bieden. De bedoeling is dat de patiënt daarmee in contact komt met die zorgverlener die op dat moment de beste bijdrage aan de zorgbehoefte kan leveren. De verwachting is dat dit zal leiden tot een kwalitatief betere zorg, tot minder onnodige verwijzingen binnen het zorgstelsel, tot zorg die zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis kan worden geboden, en tot zorg die ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar is.

  

In de komende programmaperiode 2021 – 2025 streeft NVVC Connect deze doelen na via drie aandachtsgebieden en vier thema’s. Een aandachtsgebied is gericht op regionaal niveau, een op landelijk niveau, en een op (het zoeken naar) innovatieve ondersteuningsmethodieken. De ziektebeelden acuut coronair syndroom (ACS), pijn op de borst (POB), hartfalen (HF) en atriumfibrilleren (AF) zijn de aangewezen thema’s binnen NVVC Connect. NVVC Connect borduurt daarmee voort op de reeds bestaande infrastructuur van aangesloten regionale samenwerkingsverbanden.

  

Het implementatieproces centraal

Waar NVVC Connect zich tot 2021 vooral heeft gericht op het enthousiasmeren van regio’s tot deelname met een eigen invulling op de eerder genoemde thema’s gaat Connect zich in de komende periode meer richten op de daadwerkelijke implementatie van in de regio gemaakte afspraken en het inzichtelijk maken van de meerwaarde van het programma.

  

Om dit te bereiken zijn bij NVVC Connect vele regio's en zorgprofessionals betrokken: cardiologen, (kader)huisartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, apothekers, praktijkverpleegkundigen, ambulancemedewerkers, wijkzorg en overige netwerkpartners. 

  

Connect-regio’s

​De aangesloten regio's vormen hét landelijke Connect netwerk waarbinnen wordt samengewerkt aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor hartpatiënten. NVVC Connect stimuleert, faciliteert en optimaliseert regionale transmurale samenwerking vanuit een overkoepelend perspectief samen met de regio’s, maar ook met beroepsverenigingen, partners van NVVC Connect en andere relevante organisaties.

  

Transmurale zorg in de regio is altijd maatwerk. Elke regio, ongeacht de grootte, het thema of de hoeveelheid van de betrokken organisaties, heeft voordeel bij de kennis en ervaring van het Connect netwerk. NVVC Connect biedt regio's een toolkit waarin regio's praktische handvatten worden aangeboden, zoals de voorbeelden van regionale transmurale afspraken en voorlichtingsmateriaal voor patiënten. 

  

Missie 

NVVC Connect zet zich met zoveel mogelijk regionale netwerken in voor duurzame en effectieve netwerkzorg zodat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor hartpatiënten is geborgd. 

  

Visie

Het creëren van een landelijk dekkende infrastructuur van regionale netwerken die integrale zorg bieden aan hartpatiënten. Deze integrale zorg wordt optimaal geleverd: vanuit de inhoud en middels een goed georganiseerd zorgnetwerk. 

Programmaplan 2021 - 2025