NVVC Connect
Impuls Hartzorg


De aandoeningen atriumfibrilleren en hartfalen staan in de top vijf van ziekten die het zorgsysteem sterk belasten. Op dit moment wordt geschat dat er in Nederland 400.000 mensen met atriumfibrilleren zijn, waarvan 80.000 nog niet zijn opgespoord, met betrekking tot hartfalen zijn er zelfs meer dan 250.000 mensen nog niet opgespoord. Het is dus heel erg van belang om mensen met atriumfibrilleren en hartfalen eerder te gaan opsporen in Nederland en er vervolgens voor te zorgen dat deze mensen optimaal behandeld kunnen worden.


Impuls Hartzorg is het vierjarig landelijk programma van de NVVC dat van start is gegaan op 1 januari 2023. Impuls Hartzorg zet samen met haar consortiumpartners in op de realisatie van passende, patiëntgerichte zorg. Impuls Hartzorg ondersteunt tenminste 22 regio’s bij het realiseren van passende zorg door met de regio’s een dynamisch lerend netwerk te vormen.


Tien regio’s al aan het werk binnen het Impuls netwerk

Tien Connect-regio’s zijn met een subsidie binnen de thematische samenwerking van ZonMw/Hartstichting in september 2022 gestart binnen het Impuls netwerk om in hun regio de volgende stap te zetten richting passende zorg voor patiënten met hartfalen of atriumfibrilleren, waarin nadrukkelijk aandacht is voor het eerder opsporen en het optimaal behandelen.


NVVC Connect als centrale ondersteuningsstructuur

Met de Impuls hartzorg zal NVVC Connect de komende vier jaar haar bestaande ondersteuningsstructuur en het Connect netwerk verder intensiveren en doorontwikkelen. Onze activiteiten:

  • Een lerend netwerk vormen zodat regio’s aantoonbaar en kortcyclisch samenwerken in het realiseren van de JZOJP volgens een datagedreven PDCA-cyclus;
  • Toolkits en nieuwe handvatten doorontwikkelen en uitbreiden die regio’s kunnen inzetten om JZOJP regionaal vorm te geven;
  • Vanuit de landelijke pijler van NVVC Connect de relevante partijen aan te spreken op drempels die geslecht moeten worden voor realisatie van duurzame JZOJP en in gezamenlijkheid het zorgstelsel daarvoor beter in te richten;
  • Binnen eigen geledingen en vanuit gesprekken met stakeholders te scannen op innovaties die beproefd zouden kunnen worden binnen de deelnemende regio’s alsmede te leren van regio’s die binnen de regio impuls innovaties doorvoeren;
  • Vanuit de direct betrokken organisaties (NVVC, NHG, LHV, InEen, HartvaatHag, Harteraad en NHR) de noodzakelijke randvoorwaarden blijvend agenderen bij relevante instanties en het grote belang van de juiste zorg op de juiste plek en de randvoorwaarden daarvoor continue uit te dragen.

Samenwerking binnen de Dutch CardioVascular Alliance

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). In de DCVA hebben 21 onderzoeks-en zorgorganisaties, waaronder de Hartstichting, ZonMw en de NVVC, hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Aansluiten bij ons netwerk? 

Wilt u ook meer leren over het realiseren van passende zorg en hoe NVVC Connect hier bij kan ondersteunen? 

Stel uw vraag aan: Anja de Bruin, programmaleider Impuls Hartzorg of Filipe Baltazar Santos, jr projectleider via connect@nvvc.nl

Partners

Het Impuls Hartzorg-consortium bestaat uit de volgende partners: