NVVC Connect

Custom AF

Atriumfibrilleren

Aanleiding

Er zijn op dit moment ongeveer 344.000 mensen met atriumfibrilleren (AF) in Nederland. Daarnaast zijn er naar schatting 80.000 mensen met niet-gediagnosticeerd AF. Mensen met AF hebben een verhoogd risico op een herseninfarct. Door actieve opsporing en het optimaal verwijzen en behandelen van patiënten met AF, kunnen jaarlijks naar schatting 1500 herseninfarcten worden voorkomen. Een goede regionale samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorgprofessionals is hierbij essentieel. Het CUSTOM-AF consortium is opgericht om deze samenwerking te stimuleren en betreffende regio’s te ondersteunen.

CUSTOM-AF consortium 

Het CUSTOM-AF consortium is in juni 2020 van start gegaan. Binnen dit consortium werken NVVC Connect, HartVaatHAG, de Hartstichting en Harteraad in DCVA (Dutch CardioVascular Alliance)-verband samen aan tijdige herkenning en optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het uiteindelijke doel is om herseninfarcten veroorzaakt door atriumfibrilleren te voorkomen. Het NHG is een belangrijke adviseur van CUSTOM-AF.

Handreiking Screening en Behandelingsoptimalisatie AF

Op initiatief van het CUSTOM-AF consortium is de handreiking “Screening en Behandelingsoptimalisatie AF, ter voorkoming van beroertes en andere AF-gerelateerde complicaties” opgesteld. Deze handreiking beschrijft het optimale zorgproces en de meest effectieve scenario’s voor regionale screening en behandeling. De ‘NHG-standaard Atriumfibrilleren’ uit 2017 en de ‘2020 Guidelines for Management of Atrial Fibrillation’ van de European Society of Cardiology vormen de inhoudelijke basis van de handreiking.

Het zorgproces is opgesteld met de input vanuit NVVC Connect regio’s die al een AF-ketenzorgprogramma hebben lopen. Ook is er een kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd om te kijken welke manier van screenen en behandelen het meest effectief is. Huisartsen, cardiologen en andere zorgverleners in een regionaal samenwerkingsverband kunnen met behulp van deze handreiking inhoudelijke samenwerkingsafspraken maken en implementeren. Het CUSTOM-AF consortium helpt daarbij.

De handreiking is hier te vinden.

De opzet en implementatie van de handreiking kost tijd en energie die bovenop de huidige werkzaamheden voor de zorgverleners komt. Een extra vergoeding hiervoor is dan ook op zijn plaats. De losse bijlage ‘Financiering regionaal AF ketenprogramma’ geeft aan hoe er onderbouwing gegeven kan worden aan een adequate vergoeding.

Wilt u meer informatie over de handreiking of bent u benieuwd wat CUSTOM-AF kan betekenen voor uw regio? Neem dan contact op met de projectleider van het consortium via adebruin@nvvc.nl.

Meer informatie over deze projecten?

Of suggesties voor nieuwe projecten in het kader van de juiste zorg op de juiste plek? 

Neem contact met ons op via connect@nvvc.nl