NVVC Connect

Atriumfibrilleren Beroertepreventie

Aanleiding

Mensen met atriumfibrilleren (AF) hebben een grote kans op het krijgen van een beroerte. Gemiddeld is deze kans vijf keer zo groot t.o.v. iemand met een normaal risico.  Beroertes die verband houden met atriumfibrilleren leiden 2 keer zo vaak tot overlijden en zijn 3 keer meer invaliderend. Een beroerte heeft een enorme impact op iemands leven en dat van diens naasten.

  

Met antistollingsmedicatie is 66% van deze beroertes te voorkomen

In Nederland tellen we 373.700 [1] mensen met atriumfibrilleren en daarnaast is het bij ongeveer 100.000 mensen nog niet ontdekt. Verder zijn er naar schatting 50.000 mensen bekend met atriumfibrilleren die geen antistollingsmedicijnen gebruiken terwijl zij daar wel een indicatie voor hebben. Het aantal mensen met atriumfibrilleren zal door de vergrijzing ook nog eens sterk toenemen.

Met eerder opsporen en de juiste antistollingsbehandeling zijn veel beroertes te voorkomen! Dit voorkomt niet alleen veel lijden maar ook enorm veel zorgkosten en – capaciteit! [2]


Handreiking

Op initiatief van het CUSTOM-AF consortium is de handreiking “Screening en Behandelingsoptimalisatie AF, ter voorkoming van beroertes en andere AF-gerelateerde complicaties” opgesteld. Deze handreiking bouwt voort op de NHG-standaard en de ESC-richtlijn en biedt handvatten voor vroegtijdige opsporing en behandelingsoptimalisatie in een regio.


Inventarisatie 2023

In de maanden maart en april inventariseert Connect op welke wijze de Connect AF regio’s volgens de richtlijnen werken. Er is een vragenlijst voor de eerste lijn en een vragenlijst voor de tweede lijn. De cardioloog die de contactpersoon is van een Connect AF regio wordt gevraagd de vragenlijst voor de tweede lijn in te vullen. Eenzelfde verzoek maar dan voor de vragenlijst van de eerste lijn gaat naar de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. 

Connect-project: Beroertepreventie bij atriumfibrilleren

Connect ondersteunt, met de handreiking als uitgangspunt, regio’s die willen starten met vroegtijdig opsporen van atriumfibrilleren en/of behandelingsoptimalisatie. De ondersteuning betreft de analyse, het maken van een plan van aanpak en de uitvoering daarvan en een evaluatie. Analyse vindt onder andere plaats met regiocijfers over aantallen prescripties van antistolling en schattingen m.b.t. het aantal te voorkomen beroertes. Projecten kunnen gaan over het ontwikkelen of herzien van de Regionaal Transmurale Afspraak, scholing, invoeren van een vorm van vroegtijdig opsporen etc. Voorwaarde om mee te doen is onder andere dat regio’s voor AF aangesloten zijn bij Connect of deze aansluiting tijdens de projectperiode realiseren en dat regio’s meedoen aan een evaluatie (zie inventarisatie 2023).


Wilt u meer informatie over dit Connect project?
Neem dan contact op met Anne-Margreet Strijbis | astrijbis@nvvc.nl | 06 25 35 52 80

Dit Connect-project is mogelijk gemaakt door een partnership tussen NVVC en BMS/Pfizer en vanwege een bijdrage van IQVIA: