NVVC Connect
Nieuwsberichten

Actieonderzoek Implementatie Leidraad POB

September 2023

 

Aandacht voor patiënten met pijn op de borst

Pijn op de borst (POB) komt veel voor en kan verschillende oorzaken hebben. Defensieve geneeskunde ligt op de loer, immers het missen van een Acuut Coronair Syndroom heeft een enorme impact op de patiënt en zorgverleners. Een deel van de patiënten met POB wordt, zonder dat daar een medische noodzaak voor is, doorverwezen naar de cardioloog.

 

In 2019 is door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) de NHG-standaard Stabiele Angina Pectoris gepubliceerd, op basis waarvan de huisartsen de juiste diagnose kunnen stellen en de keuze kunnen maken om de patiënt al dan niet door te verwijzen naar het ziekenhuis. Vervolgens is in 2020  de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Stabiele Angina Pectoris gepubliceerd, waarin de NHG en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) gezamenlijke afspraken hebben gemaakt over het door- en terugverwijzen van POB-patiënten.

 

Om de professionals te ondersteunen in dit veranderproces, is in 2021 de Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst gepubliceerd. Deze leidraad is een handvat voor regio’s om de zorg voor POB-patiënten samen te verbeteren en is gebaseerd op de NHG-standaard en de LTA.

 

Actieonderzoek en tussenresultaten

De regio’s Den Haag en Leiden zijn actief aan de slag gegaan met de leidraad omdat zij de urgentie voelen om de POB-zorg in de regio beter te organiseren. De implementaties in deze regio’s wordt door het LUMC gevolgd door middel van een actieonderzoek. De eerste stap in de regio’s was het vertalen van de LTA naar een RTA (Regionale Transmurale Afspraak). Aan de hand van deze RTA werden de bepalende interventies onder de aandacht gebracht bij de zorgprofessionals. Na een eerste PDCA-cyclus bleek het in de praktijk erg lastig vaste routines in door- en terugverwijsgedrag te doorbreken. Hoewel in de regio Leiden het aantal verwijzingen naar de cardioloog licht gedaald is dankzij het gebruik van een verwijstool in het huisartseninformatiesysteem, is de doelstelling om 25% minder ziekenhuisverwijzingen te realiseren, niet gehaald. Een andere bevinding na de eerste PDCA-cyclus was dat het gebruik van de website thuisarts.nl een positieve invloed heeft bij patiënten om niet ‘onnodig’ naar de (spoed)zorg te stappen. Wat een grote winst is, is dat de (kader)huisartsen en de cardiologen dankzij het actieonderzoek in goede dialoog met elkaar zijn over de POB-zorg.

 

Vervolg

Het actieonderzoek loopt door tot medio 2024. De PDCA-cyclus wordt nogmaals doorlopen waarna opnieuw de ‘zachte’ en ‘harde’ bevindingen gerapporteerd worden. De geleerde les uit de eerste PDCA is om scholingen te herhalen en te evalueren. Het is een bekend gegeven dat nieuwe richtlijnen jaren nodig hebben om goed te landen bij de doelgroep (tot wel acht jaar), regelmatig scholingen aanbieden is dus cruciaal. Om versnelde adoptie van de RTA te realiseren, hebben de regio’s ook besloten een gedragspsycholoog in te schakelen: wat weerhoudt de arts van het goed volgen van de RTA? Wat zit daar achter? Waarom is het lastig om het gedrag in de spreekkamer te veranderen? Verder blijkt ook dat er een bepaalde groep huisartsen relatief vaak doorverwijst. Het is nog niet bekend hoe dit komt. Hebben zij een andere patiëntpopulatie? Komen zij niet naar de scholingen? Wijken zij met goede redenen van de richtlijnen af? In de volgende fase van het actieonderzoek gaan Den Haag en Leiden aan de slag met deze nieuwe interventies. 

Regio West-Friesland pakt door! Hoofdbehandelaar en type hartfalen in beeld
11 mei 2023

Verpleegkundig specialisten hartfalen hebben in het Dijklander ziekenhuis een sleutelrol bij het realiseren van passende zorg voor patiënten met hartfalen. Resultaat: bij 400 patiënten is het type hartfalen bekend en staat aangegeven wie de hoofdbehandelaar is. Binnen drie maanden tijd is deze stap gezet.

De aanpak?
De verpleegkundig specialist hartfalen is in positie gebracht en is samen met de verpleegkundige van de zorggroep op bezoek gegaan bij de huisartsenpraktijken om uitleg te geven aan huisarts en praktijkondersteuner.

Huisartsenpraktijken (in veel gevallen de huisarts) voerden het dossieronderzoek uit, met hierin het belangrijke element dat de poli cardiologie laagdrempelig en direct telefonisch bereikbaar was voor vragen en overleg.

Vanuit deze beginsituatie wordt in West-Friesland het komende jaar toegewerkt naar het verplaatsen van zorg. In overleg wordt op basis van de terugverwijscriteria gestreefd naar een verhouding hoofdbehandelaar huisarts/specialist van 40/60, waar dit nu 30/70 is, mits dit passend is voor de patiëntenpopulatie.


Meer informatie over deze aanpak? Zie bijlage of neem contact op met connect@nvvc.nl.

Verbeterde regionale samenwerking bij pijn op de borst in niet-spoedeisende situaties 
20 maart 2023

Bij de Nederlandse huisartsen melden zich jaarlijks 525.000 mensen met pijn op de borst (POB). Bij de meeste mensen die zich melden, wordt de pijn op de borst niet veroorzaakt door (problemen met) het hart. Hoewel huisartsen een flinke selectie maken, worden nog altijd te veel mensen met POB zonder dat dit medisch noodzakelijk is, doorverwezen naar de cardioloog. Om onnodige zorg te voorkomen en de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, is in 2020 de leidraad zorgproces pijn op de borst vastgesteld. Dit is een landelijk transmuraal zorgpad dat tot stand is gekomen door samenwerking tussen NVVC Connect, het NHG en Harteraad. In dit zorgproces is aandacht voor het herkennen, triageren en juist verwijzen van mensen met POB naar de juiste hulpverlener (nuldelijn, eerstelijn en tweedelijn). Dit proces begint bij de patiënt, die de beslissing maakt om wel of niet contact op te nemen.

NVVC Connect start proefimplementatie voor patiënten met pijn op de borst
De afgelopen drie jaar is, door middel van een proefimplementatie, gecoördineerd en met begeleiding vanuit NVVC Connect, de leidraad geïmplementeerd in drie pilotregio’s (Den Haag, Leiden, Nijmegen). De regio’s vertaalden de leidraad, aan de hand van vijf sleutelinterventies, naar de eigen specifieke regionale situatie en gaven scholing over de gemaakte afspraken aan de eigen achterban (cardiologen, verpleegkundigen, huisartsen en POH’ers). De verwachting van de proefimplementatie was dat een beter en meer afgestemd zorgproces leidt tot een daling van het aantal niet-medisch noodzakelijke verwijzingen naar de cardioloog en een (relatieve) daling van de zorgkosten en een daling van de ziektelast voor de patiënt.

Evaluatie van de vijf sleutelinterventies
Uit de proefimplementatie blijkt dat de praktijk weerbarstig is. Zorgverleners vinden het lastig om de onderling gemaakte afspraken toe te passen. Mogelijk heeft de coronapandemie hierin een rol gespeeld. De hiervoor noodzakelijke gedragsverandering blijkt lastig implementeerbaar. De proefimplementatie heeft desondanks goede inzichten opgeleverd. De aanbevelingen van de vijf sleutelinterventies zijn:

1. Promoot het gebruik van thuisarts.nl. 
Dit blijkt een relevant hulpmiddel te zijn voor patiënten met pijn op de borst om niet ‘onnodig’ naar een (spoed)zorgverlener te stappen. De aan dit project deelnemende patiënten die bij pijn op de borst thuisarts.nl raadplegen, blijken zelf goed in staat in te schatten met welke zorgverlener zij het best geholpen zijn, en met welke mate van spoed.

2. Verwijzing na triage door een zorgverlener. 
Het is van belang dat de triage in de spoedketen verbetert, met nadruk op de terugkoppeling vanuit het ziekenhuis naar de ambulance en de HAP en het actief ‘terugsturen’ van patiënten door cardiologen. Patiënten die op de SEH of EHH terecht komen, blijven vaak toch in het ziekenhuis en worden daarna ook nog op de polikliniek gezien.

3. Toepassen van de NHG-standaard Angina Pectoris door de huisarts. 
De NHG-standaard wordt onvoldoende toegepast door de huisarts, met te veel verwijzingen naar de cardioloog tot gevolg. De huisarts kan baat hebben bij een in het huisartseninformatiesysteem (HIS) ingebouwde beslisboom POB, met helder advies of de patiënt wel of niet verwezen moet worden. Ook kan het helpen om de cardioloog of kaderhuisarts ‘even’ in consult te roepen via een meekijkconsult of een teleconsultatie.

4. Het (direct) terugverwijzen door de cardioloog naar de huisarts als ziekenhuiszorg niet nodig blijkt te zijn. 
De afspraken over terugverwijzen worden onvoldoende toegepast door de cardioloog met een onnodige follow-up in de tweedelijn tot gevolg.

5. Terugverwijzing van patiënt met een stabiel beeld conform beschrijving in de landelijke transmurale afspraak. 
Ook voor deze interventie geldt dat de afspraken over terugverwijzen onvoldoende worden toegepast door de cardioloog met een onnodige follow-up in de tweedelijn tot gevolg.

Ervaring van patiënten
Patiënten die bekend zijn met POB, geven aan dat zij gebaat zijn bij goede afspraken met hun behandelaar over wat zij kunnen doen wanneer zij pijn op de borst ervaren. Dit geeft een gevoel van grip en helpt patiënten bij het kiezen van de juiste zorgverlener in geval zij toch zorg nodig hebben.

En hoe nu verder?
De pilotregio’s Den Haag en Leiden vervolgen het project door de vijf sleutelinterventies blijvend aandacht te geven en deze ook herhaaldelijk te meten. Daarnaast zetten zij een gedragspsycholoog in om beter te begrijpen waarom er nauwelijks gedragsverandering plaatsvindt in de dagelijkse praktijk. NVVC Connect breidt haar netwerk uit met de pijler Pijn op de borst om de regio’s die aan de slag willen met de verbeterde netwerkzorg rondom POB, te kunnen voorzien van handvatten, lessons learned en nuttige praktijkvoorbeelden.
Subsidieoproep tweede ronde Regio-impuls Juiste Hartzorg op de Juiste Plek is geopend
19 december 2022

In september 2022 zijn tien Connect-regio’s van start gegaan met een subsidie van ZonMw om de Juiste Hartzorg op de Juiste Plek te realiseren voor patiënten met hartfalen en/of atriumfibrilleren.

Tot en met 9 maart 2023 kunnen Connect-regio’s een aanvraag doen voor de Regio-impuls Hartzorg (maximaal 75.000 euro). Deze impuls is opengesteld in het kader van de thematische samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. Het doel is om met netwerkzorg in de regio atriumfibrilleren en hartfalen eerder op te sporen en optimaal te behandelen. Er is ruimte voor het honoreren van twaalf Connect-regio’s.

Subsidie kan aangevraagd worden voor het:
  • Actualiseren, doorontwikkelen en implementeren van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) die moeten leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met atriumfibrilleren of hartfalen waarbij speciaal aandacht is het voor het tijdig opsporen en optimaal behandelen van deze aandoeningen;
  • Inrichten en verbeteren van integrale en transmurale cardiologische zorg. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met professionals uit de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. Tevens wordt toegewerkt naar samenwerking met de nuldelijns zorg, partijen uit het sociaal domein en/of paramedici en een financier van zorg. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van de thuiszorg voor patiënten met hartfalen en het betrekken van leefstijlcoaches rondom het inzetten van leefstijlverandering bij atriumfibrilleren.

U vindt de volledige informatie over de subsidieoproep op de website van ZonMw.

Wat kunt u van NVVC Connect verwachten tijdens uw subsidieaanvraag?
​​Online bijeenkomst op 10 januari 2023: uitleg en vragenuur
Op 10 januari, van 18:30-20:00 uur, organiseert NVVC Connect een eerste ZOOM bijeenkomst voor regio’s die een aanvraag willen gaan indienen of geïnteresseerd zijn. In deze bijeenkomst nemen wij u mee door de oproep van ZonMw en lichten zaken toe. Natuurlijk is er alle ruimte voor het stellen van vragen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de subsidieoproep en gerelateerde zaken, laat dan uw gegevens achter via dit formulier of bel Anja de Bruin: 06 5244 2534.

NVVC Connect ontvangt impuls om netwerkzorg te realiseren in de regio's 
​14 november 2022


Tijdens het NVVC voorjaarscongres heeft NVVC Connect een subsidie ontvangen van de Hartstichting: de Landelijke Impuls Hartzorg. Met deze subsidie gaat zij haar ondersteuningsstructuur verder intensiveren en als overkoepelende, landelijke organisatie samen met de Connect Regio’s verder werken aan het verbeteren van de hartzorg in Nederland door het bestendigen van regionale netwerken rondom de patiënt. 


Sinds september 2022 zijn 10 Connect Regio’s ieder met een Regio-impuls subsidie van 75.000 euro versterkt om juiste zorg op de juiste plek (verder) te implementeren voor atriumfibrilleren en/of hartfalen. En uitbreiding van dit netwerk vindt op korte termijn plaats: eind december stellen ZonMw en de Hartstichting opnieuw een Regio-impuls subsidie beschikbaar voor nog een aantal Connect Regio’s. Er is voor deze subsidieronde een budget van 900.000 euro gereserveerd.

Meer informatie over de Regio-impuls vindt u in dit nieuwsbericht van ZonMw.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over alle activiteiten van NVVC Connect en de ondersteuning die zij biedt bij het aanvragen van een subsidie, meld u dan hier aan.

Regio Amstelland aangesloten bij Connect Atriumfibrilleren
26 september 2022

Op 23 september tijdens het DTO/ FTO antistolling hebben het Ziekenhuis Amstelland, Zorggroep Amstellandzorg en Atal Medial (medisch diagnostische centra) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) de samenwerkingsovereenkomst “Connect atriumfibrilleren” getekend. Dit onder belangstelling van een grote groep huisartsen, die de presentaties gevolgd hebben van bevlogen huisarts Fere van Loenen Martinet, hematoloog Gert-Jan Timmers, cardioloog Kenneth Tandjung, Melchior Nierman van Atal Medial, apotheker Nitika Chouhan, en cardioloog Galina Ladyjanskaia (niet op de foto).
Door goede samenwerking tussen bovenstaande zorgprofessionals en de apothekers zal de patiënt met atriumfibrilleren nog beter behandeld en begeleid gaan worden met aandacht voor de juiste zorg op de juiste plek.

v.l.n.r. Kenneth Tandjung, Gert-Jan Timmers, Melchior Nierman, Nitika Chouhan, Fere van Loenen Martinet, 

Wilt u ook deel uit maken van ons Connect netwerk en bent u nog geen Connect regio, neem contact met ons op via connect@nvvc.nl of bel Anja de Bruin: 06-52442534.

NVVC Connect subsidie nieuws
5 september 2022

In augustus is aan tien Connect-regio’s elk tot € 75.000,- subsidie toegekend om de juiste hartzorg op de juiste plek te realiseren. Zij ontvangen deze subsidie vanuit de gezamenlijke subsidieoproep van de Hartstichting en ZonMw: de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. 

De tien gehonoreerde projecten gaan uiterlijk in september van start, en hebben een looptijd van maximaal 24 maanden. Elke regio gaat een eigen, op maat gemaakte, aanpak implementeren voor het integraal aanbieden van zorg voor atriumfibrilleren en hartfalen waarbij aandacht is voor het eerder opsporen en het optimaal behandelen van patiënten . Van de tien projecten richten vijf projecten zich op de behandeling van hartfalen, drie projecten richten zich op atriumfibrilleren en twee regio’s nemen beide aandoeningen in beschouwing. Een samenvatting van elk van de projecten staat op de Juiste Zorg Op de Juiste Plek programma-pagina.

Naar verwachting zal er eind 2022 nog een tweede en tevens laatste subsidieronde voor dit thema zijn. De inhoud van de tweede oproep kan, op basis van een evaluatie, afwijken van de eerste ronde. Net als bij de eerste ronde kan NVVC Connect ondersteuning bieden bij het schrijven van een subsidieaanvraag. 

Bent u geïnteresseerd om ook Connect regio te worden, in uw regio integrale zorg aan te bieden of deze verder optimaliseren? Neem dan contact met ons op: connect@nvvc.nl

Over de thematische samenwerking
Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische samenwerking in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het doel van deze samenwerking is hartfalen en atriumfibrilleren eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen we door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het programma JZOJP en daarmee de verdere opschaling en verduurzaming van de landelijke JZOJP-beweging. In de DCVA hebben 22 onderzoeks-en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Regio Almere aangesloten bij Connect AF
7 juni 2022
Tijdens het symposium ‘ Update Transmurale zorg Cardiologie’ hebben Flevoziekenhuis, Regio-organisatie Huisartsen Almere en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) de samenwerkingsovereenkomst “Connect atriumfibrilleren” getekend. Dit onder grote belangstelling van meer dan 40 huisartsen die de presentaties van de cardiologen over acuut coronair syndroom, hartfalen en boezemfibrilleren ook online konden volgen. Het symposium was georganiseerd door de vakgroep Cardiologie in samenwerking met de kaderhuisartsen hart- en vaatziekten Jorien van Baal en Esther de Braal van de Zorggroep Almere.
    
Door goede samenwerking tussen de huisarts, cardioloog, verpleegkundige, apotheker, trombosedienst en patiënt realiseren we de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met atriumfibrilleren (hartritmestoornis). Juist voor patiënten met atriumfibrilleren is het van belang om de zorg transmuraal en multidisciplinair beter in te richten, omdat het een sterk groeiende patiëntenpopulatie is met een complex ziektebeeld. Vroege opsporing en optimale behandeling zijn essentieel om de ziektelast te verlagen. Goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn is een belangrijke stap om dit te bereiken. Cardioloog Nick Bijsterveld: “We zijn dan ook trots dat we de transmurale samenwerking voor patiënten met atriumfibrilleren hebben bekrachtigd door aan te sluiten bij het Connect netwerk”. Lees de transmurale afspraken van Almere en andere regio’s hier 
    
Ook aansluiten bij het Connect netwerk? Stuur een mail naar connect@nvvc.nl voor meer informatie!

Promotie eerste Dutch-AF promovendus
19 mei 2022
Op woensdag 8 juni a.s. zal drs Jaap Seelig zijn proefschrift getiteld ‘Quality of contemporary anticoagulation management in atrial fibrillation’ verdedigen aan de Universiteit van Maastricht (promotor Professor Hugo ten Cate, co-promotoren dr. Martin Hemels en dr. Ron Pisters).

De subsidieoproep is geopend!
17 februari 2022
U kunt als regio een bedrag van maximaal  € 75.000,- aanvragen bij ZonMw voor het zo vroeg mogelijk opsporen en (nog) beter behandelen van mensen met atriumfibrilleren en hartfalen.

Toolkit Subsidieaanvraag JZOJP!
17 februari 2022
Gaat u een subsidieaanvraag schrijven? In deze toolkit vindt u documenten ter inspiratie voor uw aanvraag en verwijzingen naar de meest recente richtlijnen en kwaliteitstandaarden voor het actualiseren van uw RTA.

Nieuwe leidraad Zorgproces Pijn op de borst
22-11-2021

Wat te doen bij pijn op de borst is vaak niet simpel. Het kan om je hart gaan, waarbij soms acute zorg nodig is, zoals bij een hartinfarct. Maar pijn op de borst kan ook met andere oorzaken te maken hebben.

Evaluatie implementatie Landelijke Transmurale Afspraken Hartfalen
28-10-2021

In opdracht van NVVC Connect heeft de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc onderzoek gedaan naar de implementatie van de RTA HF in de verschillende Connect regio’s.

Connected meeting Hartfalen
06-10-2021

Op woensdag 17 november organiseren wij van 19:30 tot 21:00 uur de tweede Connected meeting van NVVC Connect. Deze meeting staat geheel in het teken van hartfalen.
De Connected meetings zijn bedoeld voor cardiologen, huisartsen, POH’s en projectleiders en hebben als doel zorgverleners binnen de regio met elkaar te verbinden. Wij bieden u dan ook een interessante, informatieve en interactieve bijeenkomst.

Leidraad Screening en Behandelingsoptimalisatie AF
28-06-2021

Het CUSTOM-AF consortium heeft de Leidraad Screening en behandelingsoptimalisatie Atriumfibrilleren (AF) opgesteld.

Lees verder

Nieuwe Connect HF regio Tiel
28-06-2021

Dinsdag 22 juni 2021 vond tijdens een interne bijeenkomst het startsein voor Connect Hartfalen regio Rivierenland plaats. Deze middag werd de Regionale Transmurale Afspraak Hartfalen in Rivierenland gepresenteerd aan de regio en ondertekend.  Vanwege Corona was dit in klein verband,  maar de handtekeningen vormen de start van een breed onderwijsprogramma voor huisartsen en POH’s later dit jaar. 

Lees verder

Nieuwe NHG-Standaard Hartfalen

10-05-2021

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een nieuwe Standaard Hartfalen geautoriseerd. Deze standaard zal door huisartsen gebruikt gaan worden in de praktijk. 
Lees verder

Online Kick-off bijeenkomst Connect Hartfalen regio Twente
27-11-2020

Op maandag 16 november vond de kick-off bijeenkomst Connect Hartfalen regio Twente plaats. Door de Coronamaatregelen werd een online bijeenkomst georganiseerd waarbij ongeveer 250 deelnemers de kick-off konden volgen via een livestream.

Lees verder en bekijk de videoregistratie

Geslaagd Connect-symposium:  nieuwe programmaperiode afgetrapt!
06-11-2020

Woensdag vier november vond het digitaal Connect-symposium plaats waarbij de nieuwe programmaperiode én bijbehorend plan zijn gelanceerd!
Met 150 deelnemers was het een geslaagde middag met veel tips, adviezen en inspiratie.

De middag werd geopend door de Minister van Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark. De Minister haalde de steeds betere overlevingskansen van hartpatiënten aan en prees de initiatieven van de Connnect-regio’s waarbij de patiënt verzekerd is van goede zorg, zowel in als buiten het ziekenhuis:

Lees verder

​Connect stuurgroep draagt activiteiten over aan het nieuwe Connect bestuur

07-10-2020

In augustus is een nieuw bestuur voor Connect benoemd. Woensdag 23 september jl. heeft de Connect stuurgroep officieel het stokje overgedragen aan het nieuwe bestuur van Connect.

Lees verder

Uitnodiging kick off Connect Hartfalen Twente

11-09-2020

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de vakgroepen Cardiologie van ZGT en MST en de huisartsen organisaties THOON en FEA nodigen u uit op maandag 16 november 2020 voor de kick off bijeenkomst van het project Connect Hartfalen in de regio Twente.

Lees verder

Uitnodiging kick off Connect Hartfalen Noord West Veluwe en Zeewolde

28-08-2020

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de vakgroep Cardiologie van het Ziekenhuis St Jansdal en de huisartsen coöperatie Medicamus nodigen u uit op dinsdag 3 november 2020 voor de kick-off bijeenkomst van het project Connect Hartfalen in de regio Noord West Veluwe en Zeewolde. 
Vanwege de huidige situatie rondom Corona wordt deze kick off digitaal (als webinar) aangeboden.

Lees verder

17-08-2020

Woensdag 4 november 2020 trapt NVVC Connect haar nieuwe programmaplan voor 2020 – 2025 af. Binnen deze nieuwe programmaperiode staat de Juiste zorg op de juiste plek in de cardiologie centraal.

Inschrijven kan hier: Aanmeldformulier 

Lees verder

NVVC Connect start proefimplementatie voor patiënten met pijn op de borst 

24-7-2020

Jaarlijks melden zich 525.000 mensen bij de huisarts met pijn op de borst. Bij het merendeel van deze patiënten blijkt het hart uiteindelijk niet de veroorzaker van de pijn en hoeft de patiënt eigenlijk niet naar de cardioloog toe. Toch wordt er vaak naar de cardioloog verwezen met een lange follow-up in de tweede lijn en onrust bij de patiënt als gevolg. Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt en de kwaliteit van zorg toeneemt? Dat is de vraag die centraal staat binnen het Connect-traject van Pijn op de borst. 

Lees verder

Nieuw bestuur NVVC Connect

20-7-2020

In augustus 2020 zal NVVC Connect een andere structuur krijgen om de volgende fase van het Connect programma te begeleiden. Een drietal commissies zal worden ingesteld (Commissie Landelijk, Commissie Regionaal en Commissie Innovatie) onder een nieuw bestuur. Het nieuwe NVVC Connect bestuur neemt daarmee het stokje over van de huidige stuurgroep die bestond uit Petra van Pol als voorzitter, Martin Hemels (voor Connect-AF), Maarten-Jan Cramer (voor Connect-ACS) en Dirk Lok (voor Connect-HF). Het NVVC bestuur is verheugd te kunnen melden dat cardioloog en oud-Federatie voorzitter Marcel Daniëls aantreedt als voorzitter van het nieuwe NVVC Connect bestuur.

Lees verder

Netwerkgeneeskunde bij hartfalen: Hoe doe je dat?

13-7-2020

Hartfalen eerder herkennen, patiënten sneller terugverwijzen naar de eerste lijn en onnodige verwijzingen voorkomen. De inzet van netwerkgeneeskunde bij de grote groep hartpatiënten werpt zijn vruchten af. Maar hoe pas je netwerkgeneeskunde nou concreet toe? De Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het programma Connect van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie zetten in deze nieuwe implementatiekaart alle stappen op een rij. 

Nieuw consortium voor betere zorg op het gebied van atriumfibrilleren

8-6-2020
Op 1 juni startte het nieuwe CUSTOM-AF consortium. Binnen dit consortium bundelen de Hartstichting, NVVC Connect en de DCVA (Dutch CardioVascularAlliance) de krachten voor optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het uiteindelijke doel is het voorkomen van herseninfarcten veroorzaakt door atriumfibrilleren.
Lees verder

Na een zorgvuldige afweging heeft het NVVC Bestuur helaas moeten besluiten het NVVC Connect symposium op woensdag 11 maart aanstaande niet door te laten gaan.
Lees verder

Patiënten met stabiel hartfalen dichter bij huis dezelfde kwaliteit van zorg verlenen. Dat is een doel dat de cardiologen van het Bravis ziekenhuis en de huisartsen in de regio met elkaar willen bereiken. 

Samen (nog) betere zorg leveren voor patiënten met atriumfibrilleren in de Gelderse Vallei. Dat doel stond centraal tijdens de Kick-off Atriumfibrilleren in Ede op 4 december. Samen met Huisartsen Gelderse ValleiZiekenhuis Gelderse ValleiAntistollingscentrum Gelderse Vallei, Apothekers Gelderse Vallei, Menzis en Mura zorgadvies heeft de regio onder de paraplu van de Regionale Zorgagenda gewerkt aan Regionale Transmurale Afspraken Atriumfibrilleren. Tijdens de feestelijke kick-off zijn de afspraken gelanceerd. De overweldigende opkomst vanuit bovenstaande partijen tijdens kick-off toont aan dat de betrokkenheid groot is! 

Lees verder

Op woensdag 30 oktober vond de jaarlijkse Connected ACS bijeenkomst plaats in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst waren 14 ambulanceregio’s aanwezig en werden ervaringen uitgewisseld, resultaten gedeeld en toekomstplannen besproken. De bijeenkomst werd bezocht door cardiologen, (kader)huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, onderzoekers en zorgmanagers.

Lees verder

Om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland te garanderen, terwijl de complexiteit ervan toeneemt en het daarvoor beschikbare budget niet, moeten we ons heroriënteren op de inrichting van die zorg. Het inschakelen van professionals in een netwerk rondom de patiënt die zorg aanbieden, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis, wordt gezien als een goede methode om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit wordt aangeduid als: Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Gemakkelijker gezegd dan gedaan, hoe moet je dat nu doen?

Lees verder

Interview met Martin Hemels door Planethealth.nl als onderdeel van de campagne Hart en Bloed
“Het doel van Connect is regionaal de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren”, vertelt Martin Hemels, cardioloog en hartritmespecialist bij Rijnstate Ziekenhuis en projectleider binnen Connect. “Dat doen wij onder meer door informatie te delen en door het geven van voorlichting aan onder andere huisartsen, specialisten, medewerkers van trombosediensten en patiëntverenigingen binnen de verschillende regio’s.”

Lees verder

Nieuwsbrieven
Aanmelden voor de nieuwsbrief