NVVC Connect

Toolkit Algemeen

Transmurale samenwerking

Connect heeft de handleiding ‘Transmurale samenwerking binnen Connect’ en bijbehorende Checklist Transmurale Samenwerking binnen Connect samengesteld. Het doel van deze handleiding is om regio’s te ondersteunen bij het vormgeven van de transmurale samenwerking in de regio. Het document beschrijft doelen en activiteiten waar vanuit de inhoud van de zorg minder snel bij stil wordt gestaan. De handleiding is in de regio in te zetten als een soort van checklist, zodat nagegaan kan worden of de juiste stappen worden of zijn genomen en waar men bij de samenwerking rekening mee dient te houden.

Kwaliteitscyclus

Hier vindt u nuttige documenten die als basis kunnen dienen voor het opzetten van een kwaliteitscyclus waarmee u blijvend juiste zorg op de juiste plek projecten kunt evalueren en optimaliseren.

  • Om de RTA te implementeren en de voortgang hiervan te monitoren en evalueren doorloopt de Connect regio een Plan Do Check Act (PDCA) cyclus. Op basis hiervan kan worden bijgestuurd om te komen tot een optimale implementatie.
  • De NVVC werkt nauw samen met de Nederlandse Hart Registratie (NHR).  Je vindt hier meer informatie over deze kwaliteitsregistratie. Voor atriumfibrilleren wordt hiertoe nauw samengewerkt met het landelijk onderzoeksproject DUTCH-AF. Hier vindt u de handboeken m.b.t. atriumfibrilleren en hartfalen.
  • Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) heeft de NHG de Indicatoren kwaliteit huisartsen zorg bij patiënten met Hartfalen ontwikkeld. 

Connect Indicatorenset

 NVVC Connect richt zich op het bevorderen van transmurale samenwerking op cardiologisch gebied. 


Om het transmurale zorgproces te evalueren worden vier typen indicatoren* gebruikt. Het is de bedoeling dat deze in het regionale proces van optimalisatie van de samenwerking (via een PDCA-cyclus) worden uitgewerkt, gericht op en passend bij de regionale situatie. 


De vragen over de inrichting van de kwaliteitscyclus gaan in op de implementatie van de kwaliteitscyclus (PDCA-cyclus) in de regio. (deze info volgt nog)


* Vanuit Connect is een vragenlijst ontwikkeld voor de diverse indicatoren. Om de processen en uitkomsten tussen regio’s vergelijkbaar te maken, kennisdeling te stimuleren en hiervan te leren verwacht Connect het vastleggen van deze gespecificeerde indicatoren gericht op de PDCA-cyclus als een minimale set voor elke regio die deelneemt aan de regio-impuls en hiervoor subsidie van ZonMw heeft ontvangen. Met behulp van de uitkomsten beoogt Connect de (meer)waarde van netwerkzorg voor de patiënt, zorgverlener en maatschappij aan te tonen.

Organisatie & bekostiging
Hier vindt u documenten omtrent organisatie en bekostiging van zorg die u kunnen helpen bij de implementatie van Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) projecten. 


Organisatie van zorg

  • De handreiking 'Implementatie Juiste zorg op de juiste plek' geeft handvatten en adviezen voor het opzetten van JZOJP projecten door middel van een stappenplan en inzicht in de financiële onderbouwing. 
  • De Implementatiekaart netwerkgeneeskunde bij hartfalen helpt om binnen een regionaal netwerk transmurale afspraken te maken over de zorg voor patiënten met hartfalen
  • Bij de behandeling van hartpatiënten wordt steeds vaker telebegeleiding ingezet. Cardiologen monitoren hun patiënten op afstand met als doel onnodige ziekenhuisbezoeken en -opnames te voorkomen. Hiermee dragen zij bij aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Wanneer telebegeleiding ingezet gaat worden, is het belangrijk dit in te bedden in het regionale zorgproces. In samenwerking met onder andere de FMS, Harteraad en de NVVC is er een implementatiekaart Telebegeleiding Hartfalen gemaakt. Deze implementatiekaart geeft handvatten om deze vorm van zorg succesvol te implementeren.
  • Kijk voor meer actuele informatie over JZOJP en Passende Zorg op de website van de Federatie Medisch Specialisten 
Bekostiging